پاسخ مستندبه آمارو ارقام کارگروه تحولات اقتصادی به ادعاهای احمدتوکلی

به گزارش ایرنا براساس این توضیحات و درپاسخ به شبهه وارده توکلی مبنی بر اینکه کشور با رکود تورمی مواجه است ،نوشت:وضعیت عمومی بخش های تولیدی نشانه ای از رکود اقتصادی به نمایش نمی گذارد هرچند ممکن است برخی زیربخشها دارای کسادی یا کاهش نرخ رشد باشند.

این دبیرخانه تاکیدکرد که این موضوع همواره در اقتصاد جهانی و داخلی وجود داشته و بیشتر تحت تاثیر تحولات مربوط به زیربخش مورد نظر است.

براین اساس و درپاسخ به ادعای دکتر توکلی مبنی بر عدم ارائه اطلاعات توسط دولت تصریح کرد:این ادعا در شرایطی که آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال ۱۳۸۹ و همچنین دو شاخص مورد استناد دیگر از مراجع تولید اطلاعات داخلی مورد استناد قرار گرفته ، چندان موجه به نظر نمی رسد.

‘ احمدتوکلی بااستفاده از دو ماخذ داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی کشور را مورد مقایسه قرار داده و استدلال کرده که اقتصاد کشور به سمت رکورد تورمی حرکت می کند.’

دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی در این خصوص توضیح داده است:به هنگام ارائه امار و اطلاعات به منظور مقایسه دوره ای،جهت انجام مقایسه صحیح ضرورت دارد که اطلاعات ارائه شده از منبع واحد اخذ شود بنابراین بهتر بود اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی از منبع واحدی اخذ می شد.

به گفته این دبیرخانه به صورت معمول نهادها و مراجع بین المللی که اقدام به پیش بینی متغیرهای خاص نظیر نرخ رشد اقتصادی می کنند به دلیل تغییر در شرایط جهانی و داخلی کشورهای مختلف به صورت مستمر اقدام به اصلاح پیش بینی ها می کنند و صندوق بین المللی پول نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با اصلاح پیش بینی ها ، نتایج جدید ارائه می دهد.

این دبیر خانه همچنین با ارائه جدولی از نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده و قطعی اعلام شده ایران طی سالهای ۱۳۸۵تا براساس گزارش چشم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول تاکیدکرده که این صندوق نیز متناسب با تغییرات صورت گرفته اقدام به اصلاح پیش بینی ها کرده و به محض دست یابی به اطلاعات جدید نرخ های قطعی را ثبت کرده است.

کارگروه تحولات اقتصادی باتاکیدبراینکه ادعای’اقتصاد کشور به سمت رکود حرکت می کند’از درجه استناد کافی برخوردار نیست،آورده است:برای تحلیل وضعیت اقتصادکشور از منظر رشد اقتصادی و پیش بینی در خصوص وضعیت آینده این شاخص توجه به وضعیت اجزای تشکیل دهنده رشد اقتصادی یعنی رشد بخشهای تولیدی و خدماتی می تواند از وجاهت بیشتری برخوردار باشد.

این کارگروه همچنین با ارائه جدول آمار مقدماتی وضعیت تولید اقلام مهم صنعتی نوشته است:خلاصه اطلاعات این جدول نشان دهنده رشد تولید اقلام مهم صنعتی در سال ۱۳۹۰نسبت به سال قبل است بنابراین باتوجه به اطلاعات مربوط به بخش تولیدات صنعتی که بیشترین تاثیر از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را می پذیرند نمی توان حرکت تولیدات این بخش را به سمت رکود ارزیابی کرد.

احمد توکلی همچنین درگزارش خود بااستناد به دوشاخص تعداد چک های برگشتی به کل اسنادمالی صادر شده و رشد تعداد بیمه شدگان هرسال نزد سازمان تامین اجتماعی وضعیت اقتصاد کشور را رکورد تورمی ارزیابی کرده که کارگروه تحولات اقتصادی با رد این موضوع این توضیحات را ارائه کرده است:’درباره ارائه چشم انداز وضعیت اقتصادی شاخص های متعددی مورد استفاده قرار می گیرند که برخی از این شاخص ها گذشته نگر برخی حال نگر و گروهی آینده نگر هستند و تلفیق مجموعه شاخص های مذکور می تواند با ضریبی از خطا وضعیت اینده را پیش بینی کند.

شاخص هایی نظیر تورم،نرخ رشد اشتغال،سرعت گردش پول،نرخ رشد نقدینگی،نرخ رشد سرمایه گذاری، وضعیت بازارسهام،نرخ رشد تولیدات اقلام مهم صنعتی،پیش بینی وضعیت بازارنفت،نرخ رشد پروانه های ساختمانی صادره براساس تعداد و متراژ،نرخ رشد پروانه های صنعتی صادره،‌میزان سرمایه خارجی وارده به کشور ازجمله شاخص هایی هستند که به گفته کارگروه تحولات اقتصادی از آنها برای تشخصیص وضعیت اقتصادی کشور استفاده می شود.

این کارگروه اورده است:بانک مرکزی طی سالهای گذشته با انتشار گزارشی تحت عنوان شاخص های ماهانه اقتصادی تلاش کرده اطلاعاتی برای فراهم شدن امکان پیش بینی فراهم آورد که در اخرین شماره این گزارش مربوط به بهمن ۱۳۹۰ اطلاعاتی مرتبط با ۱۳ شاخص اقتصادی نظیر شاخص های مربوط به تورم ، دستمزد کارگران ساختمانی،تعداد و مبلغ اسنادمعامله شده و برگشت داده شده،ارزش سهام معامله شده و متوسط قیمت فروش سکه منتشر شده است.

براین اساس نتیجه گیری شده است:’درشرایطی که حتی با استفاده از دامنه وسیعی از شاخص ها پیش بینی ها با عدم تحقق و در نتیجه اصلاح مستمر مواجه باشد استفاده از دو شاخص و سپس تعمیم نتایج حاصله به شرایط کلی اقتصاد چندان موجه نباشد’.

این گزارش درخصوص شاخص رشد تعداد بیمه شدگان هرسال نزد سازمان تامین اجتماعی و استفاده از آن برای توجیه افزایش نرخ بیکاری و سپس استفاده از آن جهت پیش بینی وضعیت رشد اقتصادی نوشته است:در کشور براساس ساختارهای موجود مراکز تولید و انتشار آمار و اطلاعات به صورت رسمی تعریف شده و در چارچوب وظایف مربوطه به صورت مستمر اقدام به انتشار آمار و اطلاعات می کنند و می شود از گزارشهای آنها به عنوان اطلاعات رسمی کشور استفاده کرد.

مرکز آمار ایران در زمره مراکز مورد اشاره قرار دارد و در راستای وظایف خویش چکیده نتایج طرح امارگیری نیروی کار را در سال ۱۳۹۰ منتشر کرده است.

درگزارش مذکور نرخ بیکاری کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ منتشرشده که از ۱۱و ۳ دهم درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۳ و ۵ دهم درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته و با کاهش ۱و ۲ دهم درصدی در سال ۱۳۹۰ به ۱۲و ۳ دهم درصد رسیده است.

براین اساس ضمن اینکه آمار اشتغال در دسترس قرار داشته روند رشد آن نیز در سال ۱۳۹۰ کاهشی اعلام شده است.

به گزارش دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی براساس گزارش رسمی وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ با افزایش روبرو بوده اما این تعداد در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.

این گزارش در خصوص اطلاعات ارائه شده دکتر توکلی مبنی بر کاهش نرخ رشد افراد بیمه شده سازمان تامین اجتماعی اینگونه توضیح داده است: طی سالهای گذشته قوانین متعددی تصویب شده که براساس آن الزاماتی مبنی بربرقراری بیمه برای افرادی که فاقد پوشش بیمه ای بودند وضع شده که باعملیاتی شدن قوانین مذکور به تدریج از افزایش بیمه شدگان با منشا قوانین مورد نظر کاسته خواهد شد.

براین اساس تحت تاثیر برخی قوانین بعضی از کارفرمایان به دلیل مشکلات موجود ترجیح می دهند متناسب با شرایط اقتصادی نسبت به کاهش افراد بیمه شده و جانشینی آنها با افراد جدید در قالب قراردادها با دوره زمانی محدودتر اقدام کنند که با این اوصاف به نظر نمی رسد کاهش رشد بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به معنای کاهش اشتغال باشد.

همچنین استفاده از شاخص کاهش نرخ رشد افراد بیمه شده سازمان تامین اجتماعی برای دستیابی به نرخ بیکاری در شرایطی که اطلاعات مربوط به اشتغال و بیکاری توسط مراجع مرتبط انتشار یافته از یک سو و همچنین توجه به قوانین موضوعی در خصوص الزام به برقراری بیمه اقشار یا مشاغل خاص از سوی دیگر قابل تامل است.

۱۵۴۷

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۳۲۵۵۵


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *