گزارش خبری آریا؛ ارز ۱۲۲۶ تومانی به چه کسانی تعلق می گیرد؟

خبرگزاری آریا- بانک مرکزی در جدید ترین بخشنامه ارزی خود ، مواردی را که مشمول دریافت ارز مرجع۱۲۲۶ تومانی می شود را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آریا، جزئیات این بخشنامه به شرح زیر می باشد: ارز مسافرتی  فروش ارز مسافرتی به مقصد عراق (عتبات عالیات ) به مبلغ ٢٠٠ دلار و یا معادل آن به سایرارزها به نرخ رسمی می باشد.
 خاطر نشان می سازد فروش ارز مسافرتی به مقصد عراق (عتبات عالیات ) صرفًا به زائرینی که از طریق کاروانهای تحت پوشش سازمان حج و زیارت اعزام می شوند امکان پذیر خواهد بود.
 فروش ارز مسافرتی به مسافرین هوایی، زمینی، ریلی و دریایی کشورهای سوریه و عربستان (بابت عمره مفرده) بمیزان ٢٠٠ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی می باشد.
فروش ارز مسافرتی به مقصد عراق (عتبات عالیات )، سوریه و عربستان (بابت عمرده مفرده ) موضوع بندهای مجموعًا یک بار در سال امکا نپذیر خواهد بود.
فروش ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی کمتر از ١٢ سال امکانپذیر نمی باشد. ارز درمانی فروش و انتقال ارز درمانی و هزی نه اقامت برای بیماران آزاد حداکثر تا ده هزاردلار با ارایه تاییدیه و برآورد هزینه مرکز درمانی خارج از کشور و همچنین تایید و تشخیص کتبی پزشک متخصص معالج داخلی که درآن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور و میزان ارز مورد نیاز در آن درج شده باشد منوط به اخذ وثیقه به میزان ٣٠ ٪ هم ارز ریالی ارز پرداخت شده به نرخ رسمی بلامانع است . ارز ماموریت پرداخت ارز ماموریت بصورت غیرثابت و ثابت (کوتاه و بلندمدت) بصورت موردی و یا تنخواه باارائه تقاضا ی وزارتخانه ها، سازمانها /مؤسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضاء ذیحسابی یا مدیر امور مالی و معاونت اداری ومالی دستگاه ذیربط به نرخ رسمی بلامانع می باشد. ارز دانشجویی فروش ، انتقال /پرداخت ارز دانشجویان بورسی  با ازائ درخواست وزارتین علوم ، تحقیقات و فن آوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با امضاء ذیحساب یا مدیر امورمالی ومعاونت مربوطه هریک از وزارتخانه ها (حسب مورد) به نرخ رسمی بلامانع است .
فروش و انتقال ارز بابت شهریه دانشجویان آزاد خارج از کشور با ارائه درخواست متقاضی درمقابل تایید وزارتخانه ذیربط (علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی ) مبنی بر شاغل به تحصیل بودن دانشجو در خارج از کشور و ارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه بمیزان مبلغ مندرج در آن و حد اکثر در سقف پانزده هزاردلار سالانه دروجه مؤسسه /دانشگاه ذیربط بااعلام کتبی متقاضی مبنی بر صحت هزینه انتقال یافته به نرخ رسمی بلامانع است. تائیدیه های فوق الذکر وزارتخانه های مذکورمی تواند بدون ذکر نام بانک / شعبه مربوطه صادر گردد. فروش ارز بابت فرصتهای مطالعاتی و سایر دوره های آموزشی در داخل و خارج از کشور ”اعم از مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی“
 
مؤسسات آموزشی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی باامضای ذیحساب یا مدیرامورمالی و معاونت اداری و مالی دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی مزبور به نرخ رسمی بلامانع است.
  فروش، انتقال /پرداخت ارز بابت هزینه های درمانی (شامل هزینه بیمه و درمان ) اعضای هیئت علمی (و خانواده آنها ) که به فرصت مطالعاتی اعزام شده اند با تایید ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مربوطه به نرخ رسمی بلامانع است.  انتقال ارز باب ت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین المللی و محاف ل علمی وهزینه چاپ مقالات علمی وزارتخانه ها ، سازمانها /مؤسسات و شرکتهای دولتی و واحدها ی دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی باارائه درخواست توسط دستگاه ذیربط
با امضاء ذیحسابی یا مدیر امورمالی و معاون ت اداری ومالی دستگاه مربوطه بلامانع است. هزینه شرکت درنمایشگاههای خارج ازکشور فروش و انتقال ارز جهت برپا یی و شرکت درنمایشگاههای خارج ازکشور باتایید سازمان توسعه تجارت ایران به نرخ رسمی بلامانع می باشد. انتقال حقوق کارکنان خارجی فروش ، انتقال و یا پرداخت ارز بابت حقوق و مزایای کارکنان خارجی دارای پروانه کارشاغل در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و تحت پوشش و شرکتهای دولتی ، نهادهای
انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با تقاضا و تایید کارفرما به نرخ رسمی بلامانع است .
 باشگاههای ورزشی مشمول مفاد این بند نبوده و لذا فروش، انتقال و یا پرداخت ارز به آنها امکانپذیر نمی باشد.  فروش/انتقال حق الوکاله دررابطه با دعاوی خارجی:  فروش/انتقال حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه های حقوقی درصورت ارائه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجی موردنظر قید گردید ه در وجه حساب اعلام شده توسطآن دفتر به نرخ رسمی بلامانع است .
 درمورد دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی فروش/انتقال ارز بمیزان صورتحساب وکیل درخارج ازکشور تا سقف بیست هزاردلار به نرخ رسمی درهرمورد دعوی و در وجه وکیل با تایید مرکز امور حقوقی بین المللی (معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) و یا تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظربلامانع است . بابت اصل و سود سرمایه گذاری خارجی و بازپرداخت وامهای دریافتی  فروش و انتقال ارز بابت اصل و سود سرمایه گذاری های خارجی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمکها ی اقتصادی و فنی ایران به نرخ رسمی بلامانع است .فروش و انتقال ارز بابت بازپرداخت اصل و سود وامهای دریافتی (شامل وامهای بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی ) با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نرخ رسمی بلامانع است. جهانگردان خارجی فروش ارز به اتباع خارجی بابت تبدیل مجدد ریال های اضافی ناشی از تبدیل ارز درسیستم بانکی کشور با ارائه صورتحساب فروش ارز و حداکثر درسقف آن به نرخ رسمی بلامانع است .  هزینه حمل جنازه فروش و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه های وابسته به آن به داخل کشور جهت اتباع ایرانی به سفارتخانه های ذیربط در خارج از کشور با ارائه درخواست از ادار ه کل
امورمالی وزارت امورخارجه به نرخ رسمی بلامانع است. بابت درآمدهای ریالی کنسولی سفارتخان هها فروش و انتقال ارز جهت سفارتخانه های خارجی بابت درآمدهای ریالی کنسولی در داخل کشور پس از تائید موارد درخواستی توسط وزارت امورخارجه به نرخ رسمی بلامانع
است .  بابت کارمزدها فروش ارز بابت کارمزد آندسته ازاعتبارات اسنادی وارداتی که تأمین آن بعهده خریدار می باشد بااعلام بانک کارگزار و همچنین فروش ارز باب ت کارمزد حواله ها و ضمانتنامه های ارزی به نرخ رسمی بلامانع می باشد.  بابت تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان ، واردکنندگان و نمایندگی شرکتهای کشتیرانی فروش ارز به نرخ رسمی بابت تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان ، واردکنندگان کالا ونمایندگی شرکتهای کشتیرانی مربوط به قبل از پایان سال ١٣٨٠ بلامانع است .
ارزمربوطه باید همزمان برای ایفاء تعهد به نرخ موضوع تعهد ایفاءنشده توسط بانک عامل خریداری گردد.
ارزهای خریداری شده با نرخ کمتر از نرخ رسمی باید بحساب این بانک خریداری و بلافاصله بحسابهای این بانک منتقل گردد.  هزینه دفاتر خارج از کشور فروش، انتقال ارز بابت هزینه دفاتر خارج از کشور وزارتخانه ها، سازمانها/مؤسسات وشرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی
با امضاء ذیحساب یا مدیر امورمالی و معاونت اداری و مالی به نرخ رسمی بلامانع می باشد.  هزینه اجاره و اشتراک شبکه های اطلاعاتی (اینترنت، رویتر و …) فروش و انتقال ارز به درخواست وزارتخانه ها،سازمانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضاء ذیحسابی یا مدیرامورمالی و معاونت اداری و مالی دستگاه مربوطه به نرخ رسمی بلامانع است.  هزینه برگزاری همایش های بین المللی فروش، انتقال /پرداخت ارز به درخواست وزارتخانه ها، سازمانها /مؤسسات وشرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی ونهادهای عمومی غیردولتی با
امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ رسمی بلامانع می باشد.  هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشارآگهی درخارج ازکشور و دریافت گواه یهای بین المللی (استاندارد، کیفیت و …) فروش و انتقال ارز بدرخواست وزارتخانه ها، سازمانها /مؤسسات وشرکتهای دولتی وواحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی باامضاء
ذیحساب یا مدیرامورمالی و معاونت اداری و مالی به نرخ رسمی بلامانع می باشد.  هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافتهای ماهواره ای و ارتباطی  فروش و انتقال ارز بابت خرید امتیاز پخش فیلم بدرخواست یا تایید وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و
واحدهای وابسته به آنها باامضاء ذیحساب یا مدیرامورمالی و معاونت اداری ومالی به نرخ رسمی بلامانع می باشد.
 فروش و انتقال ارز بابت دریافتهای ماهواره ای و ارتباطی بشرط تایید سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حسب مورد) با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی متقاضی به نرخ رسمی بلامانع است. فروش ارز و انتقال ارز بابت تأمین وجه الضمان ضمانتنامه های ارزی صادره توسط بانکها درصورت مطالبه وجه الضمان ضمانتنامه های ارزی صادره براساس مقررات ودستورالعملهای ارزی این بانک فروش و انتقال آن دروجه ذینفع ضمانتنامه در روز
درخواست به نرخ رسمی بلامانع می باشد.  فروش ارز به شرکتهای منتخب برای اعزام زایرین به عمره مفرده وعتبات عالیات(عراق) فروش ارز به نرخ رسمی به شرکتهای معرفی شده از سوی سازمان حج و زیارت باامضاءذیحساب یا مدیرامورمالی و معاون اداری و مالی سازمان به منظور فوق بلامانع است. پس
از شش ماه از تاریخ فروش ارز تایید بالاترین مقام شرکت خریدارارز مبنی بر هزینه نمودن مبلغ بهمراه ارسال لیستی از هزین ههای بعمل آمده برای تسویه حساب ضروری می باشد.
 


خبرگزاری آریا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *