گل چند؟ / جدول قیمت انواع گل در بازار

قیمت روز انواع گل و گیاه فصلی در بازار تهران

[ hana-code-insert ] 'price' is not found

نرخنامه انواع گل و گیاه ( دسته ای – شاخه ای )
ردیف نام گل واحد درجه ۲ درجه ۱
۱ آفتابگردان شاخه ۱۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۲ آلستر مریا شاخه ۱۲۰۰۰ ۱۴۰۰۰
۳ استرلیزیا شاخه ۴۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰
۴ انتوریوم شاخه ۳۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰
۵ بامبو با برگ شاخه ۱۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰
۶ بامبو بدون برگ شاخه ۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰
۷ بید قرمز دسته ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۸ بید فری دسته ۳۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰
۹ تاج خروس دسته ۱۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۱۰ داوودی شاخه ۷۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۱ داودی مینیاتوری دسته ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۱۲ رز ایرانی شاخه ۱۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰
۱۳ رز خارجی شاخه ۳۵۰۰۰ ۴۹۰۰۰
۱۴ زنبق شاخه ۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰
۱۵ ژربرا خارجی (درشت) شاخه ۷۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۶ شب بو شاخه ۱۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰
۱۷ شیپوری شاخه ۳۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰
۱۸ صد تومانی دسته ۳۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰
۱۹ فرزیا دسته ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۲۰ قرن فل دسته ۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰
۲۱ گلایل شاخه ۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰
۲۲ لاله واژگون شاخه ۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰
۲۳ لیلیوم اوریانتاال شاخه ۶۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
۲۴ لیسیانتوس دسته ۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰
۲۵ لیلیوم شاخه ۵۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
۲۶ مارگریت شاخه ۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰
۲۷ میخک شاخه ۷۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۲۸ میخک مینیاتوری دسته ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۲۹ میمون دسته ۱۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۳۰ نرگس هلندی شاخه ۳۰۰۰ ۷۰۰۰
۳۱ همیشه بهار دسته ۱۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰

 

نرخنامه انواع گل و گیاه فصلی تا اطلاع ثانوی
ردیف نام گل واحد درجه ۲ درجه ۱
۱ آزالیا کوچک گلدانی ۱۵۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰
۲ آزالیا متوسط گلدانی ۳۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۳ آزالیا سایز زباله گلدانی ۶۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰
۴ استوس اورموم(باغچه ای) گلدانی ۵۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰
۵ اسپسپوروم(باغچه ای) گلدانی ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۶ آلگلونما (سایز زباله) گلدانی ۱۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰
۷ آلگلونما بزرگ گلدانی ۷۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
۸ آلگلونما کوچک گلدانی ۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰
۹ آلوورا گلدانی ۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۱۰ آنوما (باغچه ای) گلدانی ۲۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰
۱۱ امپیشن گلدانی ۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰
۱۲ آلیسوم (باغچه ای) گلدانی ۱۲۰۰۰ ۱۵۰۰۰
۱۳ آمستر بزرگ گلدانی ۲۱۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰
۱۴ آمستر متوسط گلدانی ۱۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۱۵ اریکا یزرگ گلدانی ۲۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰
۱۶ اریکا کوچک گلدانی ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۱۷ اریکا متوسط گلدانی ۱۷۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۱۸ اسپاتی فیلوم بزرگ گلدانی ۹۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
۱۹ اسپاتی فیلوم کوچک گلدانی ۴۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰
۲۰ اسپاتی فیلوم متوسط گلدانی ۵۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰
۲۱ اطلسی(باغچه ای ) گلدانی ۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰
۲۲ اطلسی ( آویز ) گلدانی ۲۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰
۲۳ امپیشن گلدانی ۷۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰
۲۴ برگ انجیری چوبدار گلدانی ۱۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
۲۵ برگ انجیری فری بزرگ(۱۰ ) گلدانی ۱۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۲۶ برگ انجیری فری کوچک (۴ ) گلدانی ۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰
۲۷ برگ انجیری فری متوسط( ۷ ) گلدانی ۹۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ خزه دار
۲۸ برگ بیدی گلدانی ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۲۹ بگونیا گلدانی ۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰
۳۰ بنت قنسل گلدانی ۷۵۰۰۰ ۸۰۰۰۰
۳۱ بنجامین بزرگ گلدانی ۲۰۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰
۳۲ بنجامین کوچک گلدانی ۵۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰
۳۳ بنجامبن متوسط گلدانی ۱۶۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۳۴ بنفشه گلدانی ۴۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
۳۵ پاپیتال استکانی گلدانی ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۳۶ پاپیتال ستاره ای گلدانی ۱۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰
۳۷ پامچال(بسته به تعداد گل در جعبه قیمت می گیرد) جعبه ای ۱۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۳۸ پاندانوس بزرگ گلدانی ۲۲۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰
۳۹ پاندانوس کوچک گلدانی ۱۳۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۴۰ پاندانوس متوسط گلدانی ۱۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰
۴۱ پیله آ کوچک گلدانی ۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰
۴۲ تاناستوم (باغچه ای) گلدانی ۱۷۰۰۰ ۲۲۰۰۰
۴۳ جعفری (باغچه ای) گلدانی ۱۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۴۴ چسب آجری گلدانی ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۴۵ حسن یوسف گلدانی ۴۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
۴۶ دراسنا بزرگ چند شاخه گلدانی ۱۸۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
۴۷ دراسنا کوچک گلدانی ۴۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰
۴۸ دراسنا متوسط گلدانی ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۴۹ دیفن باخیا بزرگ گلدانی ۱۵۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰
۵۰ دیفن باخیا کوچک گلدانی ۵۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
۵۱ دیفن باخیا متوسط گلدانی ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۵۲ رز گلدانی گلدانی ۳۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰
۵۳ رعنا گلدانی ۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰
۵۴ ساناز گلدانی ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۵۵ سرخس بزرگ گلدانی ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۵۶ سرخس کوچک گلدانی ۳۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰
۵۷ سرخس متوسط گلدانی ۴۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰
۵۸ سینره گلدانی ۴۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
۵۹ سینره مینیاتوری گلدانی ۳۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰
۶۰ سیکلمن گلدان گل درشت ۷۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰
۶۱ سیکلمن گلدان گل ریز ۳۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰
۶۲ سینگونیوم کوچک گلدانی ۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰
۶۳ سینگونیوم متوسط گلدانی ۶۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
۶۴ سنبل گلدانی ۴۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
۶۵ شاه پسند (باغچه ای) گلدانی ۱۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۶۶ شفرا بزرگ گلدانی ۹۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰
۶۷ شفرا کوچک گلدانی ۵۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰
۶۸ شفرا متوسط گلدانی ۶۵۰۰۰ ۹۰۰۰۰
۶۹ شقایق گلدانی ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۷۰ شمعدانی گلدانی ۴۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
۷۱ شمعدانی آویز گلدانی ۳۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰
۷۲ صلوی گلدانی ۱۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰
۷۳ فوشیا گلدانی ۷۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰
۷۴ فیتوس چماقی بزرگ گلدانی ۶۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۷۵ فیتوس چماقی متوسط گلدانی ۴۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
۷۶ فیتوس کاسه ای آویز گلدانی ۶۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
۷۷ فیتونیا پونه ای ( بزرگ ) گلدانی ۲۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰
۷۸ فیتونیا پونه ای ( کوچک ) گلدانی ۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۷۹ فینیکس بزرگ گلدانی ۱۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۸۰ فینیکس کوچک گلدانی ۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰
۸۱ فینیکس متوسط گلدانی ۶۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
۸۲ قلمپور ( باغچه ای ) گلدانی ۱۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۸۳ کاج منطبق بزرگ گلدانی ۳۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۸۴ کاج منطبق کوچک گلدانی ۱۳۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۸۵ کاج منطبق متوسط گلدانی ۲۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
۸۶ کالانکوا گلدانی ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۸۷ نکروتن برگ درشت گورخری گلدانی ۸۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰
۸۸ کروتن برگ درشت معمولی گلدانی ۶۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
۸۹ کروتن برگ سوزنی گلدانی ۶۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۹۰ گازانیا ( باغچه ای ) گلدانی ۱۵۰۰۰ ۱۷۰۰۰
۹۱ گوش گرگی چوبدار گلدانی ۱۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۹۲ گوش گزگی متوسط گلدانی ۷۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰
۹۳ گوشواره گلدانی ۶۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
۹۴ لاله گلدانی ۲۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰
۹۵ لیلیوم گلدانی ۱۵۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰
۹۶ لیندا بزرگ گلدانی ۱۵۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰
۹۷ لیندا کوچک گلدانی ۵۵۰۰۰ ۷۰۰۰۰
۹۸ لیندا متوسط گلدانی ۱۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰
۹۹ مارگریت گل ریز( باغچه ای ) گلدانی ۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰
۱۰۰ محبوبه شب گلدانی ۳۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰
۱۰۱ مملوس (باغچه ای) گلدانی ۱۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۱۰۲ میمون ( باغچه ای ) گلدانی ۱۲۰۰۰ ۱۵۰۰۰
۱۰۳ ناز ژاپنی گلدانی ۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰
۱۰۴ نخل مرداب کوچک گلدانی ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۱۰۵ نخل مرداب متوسط گلدانی ۴۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰
۱۰۶ همیشه بهار ( باغچه ای ) گلدانی ۱۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۱۰۷ یاس رازقی گلدانی ۴۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰
۱۰۸ یاس سفید ( چمپا ) گلدانی ۳۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
۱۰۹ یوکا بزرگ گلدانی ۱۷۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰
۱۱۰ یوکا کوچک گلدانی ۶۵۰۰۰ ۸۰۰۰۰
۱۱۱ یوکا متوسط گلدانی ۹۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
دانلود   دانلود


خبرآنلاین

تا این لحظه ۶۷نظر ثبت شده
 1. محمد حسین سهلی گفت:

  سلام من یه دسته گل ۶۰تایی میخوام رز قرمز هلندی با قیمت مناسب به من معرفی کنه مرسی . ۰۹۰۵۲۴۱۳۵۲۵

 2. سهید گفت:

  سلام. فروش گل پرنده بهشتی و برگ استریلزیا و اسپارا با قیمت مناسب. گلخانه دارم از آمل . . ۰۹۱۱۳۲۰۲۲۴۷

 3. حمید گفت:

  با سلام گل رز هلندی معمولی سامورایی ،گلخانه دارم توی شهرک اوه کامیون یخچال دار هم داریم تحویل در محل ۰۹۱۹۱۱۶۰۷۷۱

  • مهدی تفکری گفت:

   سلام آقا ده تا بسته ۲۰تاسیس چند در میاد

 4. سلام بخشید برای خرید گل نرگس از شما چطور باید ارتباط برقرار کنیم اگر شماره تماس بدید ممنون میشم. گفت:

  سلام آقا فرزاد عزیز ببخشید برای تهیه گل از شما اگر میشه با من تماس بگیرید یا شماره تماس خودتون رو از طریق ایمیل برای من ارسال کنید

 5. اسماعیل گفت:

  سلام خریدار گل لاله وسنبل عمده هستم
  ۰۹۳۰۰۰۱۳۶۶۴

 6. وحید گفت:

  با سلامو خسته نباشید…از دوستان کسی هست که گل رز هلندی جاو دان داشته باشه؟به صورت عمدهمیخوام…۰۹۱۲۴۲۶۴۷۷۸

  • محمد چراغی از شیراز گفت:

   سلام گل نرگس شیراز عمده ای واسه فروش تحویل تهران دارم

 7. شهریار گفت:

  سلام تعدادی کاکتوس برا فروش دارم اگر کسی میخره اطلاع بده
  عکساشو بفرستم.لطفا پیام بدید
  ۰۹۱۸۶۱۸۸۸۹۲

 8. حجت گفت:

  قیمت گل ها از ۱۰ روز پیش تا الان که من توی سایت شما می بینم ، فرقی نکرده. در صورتی که در واقعیت چنین نیست. روی این اطلاعات نمی شه حساب کرد. ببخشید بنظر من بهتره هفته ای یکبار قیمت اعلام کنید اما واقعی باشه

 9. Sarlakflower گفت:

  خرید گل رز هلندی و رز ایرانی به قیمت عمده و مستقیما از بازار گا تهران . اماده عقد قرار داد با شرکت ها،بانک ها، ادارات ، موسسات دولتی و غیر دولتی و ارگانها میباشیم .
  ۰۹۱۰۵۲۴۵۱۶۴
  ۰۹۱۰۵۲۴۵۱۷۵
  ۰۲۱۵۵۳۴۴۸۹۱

 10. ناديا گفت:

  سلام قیمّت گل رز هلندی رو إعلام کنین

 11. مسعود گفت:

  با تشکر از همه گل دوستان.بنده برای ۲۷اسفند مجموعا ۲۰۰۰ لاله وسنبل برای کرمان نیاز دارم کی و چطوری باید سفارش رو بدم.ممنون

  • فرزاد دانشور گفت:

   با سلام
   لطفا جهت مذاکره تماس بگیرید
   دانشور ۰۹۳۶۶۹۶۵۷۶۷
   ابوفاضلی ۰۹۱۲۲۲۵۶۶۱۸

 12. Sarlakflower گفت:

  دوستان گل رز هلندی و رز ایرانی بهترین کیفیت و با قیمتی بینظیر مستتقیما از گلخانه
  ۰۹۱۰۵۲۴۵۱۶۴
  ۰۹۱۰۵۲۴۵۱۷۵

  • سلام خسته نباشيد بار عمده بخوام چيجوري كار ميكنيد به صورت دائم اگه داريد با اين شماره تماس بگيريد ٠٩٣٨٣٦٥٢٠٠٦ گفت:

   خوب

 13. مرتضی گفت:

  سلام.ببخشید یک شاخه گل رز مصنوعی قیمتش چنده؟
  من به اندازه ۱۰۰ شاخه لازم دارم.البته ارزون و از عمده فروشی.اگه جایی سراغ دارید لطفا معرفی کنید.

 14. سعید گفت:

  لطفا قیمت فروش گل زامفیلیا را ارائه دهید
  با تشکر

 15. Nasim گفت:

  سلام وقت بخیر ببخشید چطور میشه این گلهارو سفارش داد؟

 16. پري گفت:

  گل صدتومانی کسی برای فروش داره ؟

 17. رضا گفت:

  ۱۰۰۰۰ هزار لاله هلندی موجود دارم در شش رنگ و کاج مطبق و کاج های دیگر در تعداد زیاد و پالم
  ۰۹۱۱۸۸۸۴۰۶۶
  ۰۹۳۶۹۹۷۹۳۹۷
  بندرانزلی

  • سعید گفت:

   خریدار انواع کاج میباشم .لطفا قیمت به همراه عکس ارائه دهید

 18. اوا گفت:

  قیمت هاب ریال هستند؟

 19. مریم گفت:

  ببخشید ۵۰ شاخه گل رز میخواستم بجز تهران واسه شهرهای دیگه هم میفرستین

 20. صادق گفت:

  سلام دوستانی که گلخانه گل رز دارند یا گلخانه گل های دیگه با بنده تماس بگیرند ۰۹۱۰۲۹۱۵۲۸۷

 21. Niusha گفت:

  بابا چرا اینقد گل رز رو اینجا ارزون نوشتین؟؟ تو ارومیه هر شاخه گل رز قرمز رو ۸–۱۰ هزار تومان میدن!!!!

 22. Niusha گفت:

  چــــــــــه خبره!! چرا اینقد ارزونه گل رز اینجا؟؟ تو ارومیه گل رز شاخه ۸-۱۰هزار تومانه!!!!!!

 23. بهاور گفت:

  فروش انواع بذر گل،صیفی جات،سبزیجات و انواع کودهای ریز مغذی + ارسال کاتالوگ محصولات
  قیمت مناسب و قوه نامیه ۹۹%
  تماس و تلگرام ۰۹۱۹۰۲۸۹۷۱۷

 24. مجید فلاح گفت:

  سلام لطفا یه کانال تلگرام برای قیمت روز گلها درست کنید که هم راحتتر باشه هم دسترسیش سریعتر باشه ممنون.

 25. نسرین گفت:

  ببخشید میخواستم بدونم یک دسته گل رز چند تومان درمیاد؟

 26. Mrm گفت:

  انواع گل و گیاه
  ارسال رایگان سراسر تهران
  قیمت و کیفیت مناسب
  تماس و تلگرام ۰۹۲۱۴۶۹۵۶۷۳

 27. صا ق گفت:

  سلام گل رز قیمت مناسب شاخه ای و گلدانی تعداد بالا و جزئی وکلی با قیمت مناسب در خدمت دوستان هستیم ارسال از استان البرز (کرج) شماره تماس:۰۹۱۰۲۹۱۵۲۸۷

 28. صادق گفت:

  سلام از دوستان کسی گل رز خواست شاخه یا گلدانی با قیمت مناسب در خدمتیم رز هلندی شاخه ای ۳۰۰۰تومان
  شماره تماس:۰۹۱۰۲۹۱۵۲۸۷

 29. حسین گفت:

  دوستان سلام گل بصورت عمده با قیمت مناسب در شمال کشور(شهسوار)موجود است شماره تماس:۰۹۳۶۹۳۹۹۹۸۰ کامیس ،تویا،یاس هلندی،شمشادطلایی،سبز،فینیکس ،پالم بادبزنی ،افرامجنون ،نانا،اطلسی و….،بصورت گلدانی در سایز های مختلف باکیفیت مطلوب

 30. faezeh گفت:

  چقدر قیمتا گرون شدههه…آخه رز شاخه ای۱۵۰۰۰تومن اونم درجه۲؟؟!!چه خبره؟من میخک میگرفتم۳تومن حالا اینجا زده۷۰۰۰تومن

  • مجتبی گفت:

   داداش به ریاله جنگه مگ شاخه ای ۱۵ تومن اونم ایرانی .اون ۱۵۰۰

 31. عباس گفت:

  قیمت ها واقعی نیس من خودم بازار گلم قیمت ها میدونم

 32. عباس گفت:

  قیمت ها متاسفانه واقعی نیست نمیدونم از کجا آوردن این قیمت،قیمت هر نوع گل دارم،بازار گل اشرفی،بهشت زهرا

  • محمد گفت:

   داوودی مینیاتوری الان چنده؟

 33. سهيل گفت:

  سلام
  آیا تو بازار دسته گل هم درست میکنن؟
  منظورم اینکه بعد از خرید مثلا ١٠٠ شاخه گل زر ، توانایی تزیین رو هم دارن یا خیر؟؟

  • نام شما...سحر گفت:

   بله من دیروز بازار گل محلاتی بودم میاونید خودتون گل بگیرید از همونجا و همونجا هم کسایی هستن که سبد گل درست میکنن،خیلی مناسب تر از گل فروشی ها تموم میشه،صبح اونجا باشید و خوب مغازه ها رو ببینید و قیمت بگیرید.

   • نام شما...سحر گفت:

    ببخشید شاخه ایی چقدر خریدید

 34. خودی گفت:

  سلام.کاج مطبّق (بمعنی طبقه ای) صحیح است نه منطبق. لطفا اصلاح فرمایید.

 35. علی گفت:

  سلام
  گرون ترین گل چ گلیه تو ایران؟

 36. محمود گفت:

  با سلام
  لطفا قیمت گل سانتولیا قیمت و اینکه از کجا تهیه کنم را بفرمایید

 37. محود رصاّ گفت:

  دوست عزیز مردم رو بااین جدول گل گمراه نکنین ،هیچکدوم از قیمتهاتون واقعی نیست ، برای مثال الان پامچال تو بازار هست که قیمت زدین جعبه ای پانزده هزار تومان یا لاله و سنبل یا شب بو .گل لیسین توس دسته ای ۱۵۰۰ تومنه شماها یکساله زدین سه یا چهار تومن جمع کنین تو رو خدا

 38. d.m گفت:

  مبالغ به ریال یا تومان ؟

  • گل فروشی گفت:

   ممنون از قیمت گلها که درج کردید… ولی گل واقعا نباید انقدر گرون باشه

 39. Ali گفت:

  سلام
  نرگس هلندی رو الان از کجا باید بگیرم؟

 40. رز گفت:

  سلام چطوری بخرم گل بامبو

 41. نیما گفت:

  سلام و خسته نباشید
  ببخشید تعداد زیاد گل میخک میخواستم در ابعاد طولی ۶۰-۶۵ لطفا قیمت شاخه ای بفرمایید. تعداد ۱۰۰هزار شاخه

  • برهان هستم گفت:

   سلام آقا نیما
   با بنده تماس بگیرید
   ۰۹۱۲۱۵۹۵۴۹۶

 42. نام شما... گفت:

  یه دسته گل نرگس چند؟

 43. قابل توجه تمام دوستان اگر گل به صورت عمده می خواید فقط رز باشماره بنده که درعراق تشریف دارم تماس بگیرید 00967507974659وایران09137312815 گفت:

  بدنبود

 44. قابل توجه تمام دوستان اگر گل به صورت عمده می خواید فقط رز باشماره بنده که درعراق تشریف دارم تماس بگیرید 00967507974659وایران09137312815 گفت:

  خوب

 45. خوبه من می تونم گل خارجی وارد کنم مشتری هست اگه هست بامن درتماس باشید 009647507974659 گفت:

  خوب بود ولی نرخ گلهای رزدرجه یک ودوش مشخص نیست

 46. nadiya گفت:

  slm
  aliiiiiye
  faghat ye soal
  gheymata rooze Valentin ham be Hamin Surat hast???

 47. Aida گفت:

  سلام
  میشه راهنمایی کنید تو کرج گل با قیمت مناسب از کجا باید تهییه کنم ؟

 48. علی گفت:

  ایاپرورش گل برای کسب درامد به صرفه است

  • جیتنرانام شما... گفت:

   صرفا با در نظر گرفتن ۲ مورد مقرون به صرفه میباشد
   ۱- در شرایط گلخانه ای مناسب با کادر مجرب
   ۲- داشتن بازار خوب برای فروش

 49. امیرحسین گفت:

  سلام خسته نباشید من یک گل پاندانوس خیلی بزرگ دارم می خوام بپرسم شما برای فروشش می تونید کمکم کنید?!

 50. نازی گفت:

  ما اینجا رز شاخه ای ۵ تومنه تازه هلندیش چه خبره این قیمتا از کجا میان

  • mozhgan گفت:

   دوستم قیمت ها به ریال هستن…و خب عادیه !!!!!!!

 51. سپیده گفت:

  با سلام
  متشکر از اطلاعاتتون
  میشه لطفا بگید که چه طوری میشه گل خرید؟؟؟

 52. فرزاد گفت:

  بنده تولید کننده گل نرگس در ماه اسفند هستم .دلالان شاخه ای ۱۰۰ تومان از ما می خرن واقعا که

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *