۹ فیلم روی پرده را در چه سینماهایی می توانیم ببینیم

۰۱ تیرماه به نقل از منبع ذکر شده، در پرتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است

به گزارش خبرنگار سینماپرس، فیلم های «گذشته»، «برف روی کاج ها»، «تلفن همراه رییس جمهور»، «یکی برای همه»، «آقای الف»، «بیتابی بیتا»، «خودزنی»، «زبان مادری» و «چه خوبه برگشتی» اکنون بر پرده سینماهای تهران به نماش گذاشته شده اند که مخاطبان می توانند برای دیدن هر یک به سینماهایی که در گزارش زیر آمده است مراجعه کنند.

 

 

 

گذشته

سینما آفریقا  در ۵ سئانس ۱۱:۰۰  ۱۳:۳۰   ۱۶:۰۰  ۱۸:۳۰  ۲۱:۰۰

سینما ایران در ۶ سئانس  ۱۲:۰۰   ۱۴:۳۰  ۱۷:۰۰  ۱۹:۳۰  ۲۲:۰۰   ۲۳:۰۰

سینما پردیس زندگی در ۶ سئانس  ۱۲:۴۵  ۱۵:۰۰   ۱۷:۱۵   ۱۹:۳۰  ۲۰:۴۵  ۲۳:۰۰

 سینما پردیس آزادی در ۶ سئانس ۱۲:۰۰  ۱۴:۲۰   ۱۶:۴۵  ۱۹:۱۰   ۲۱:۳۵   ۲۳:۵۹

 سینما شکوفه در ۷ سئانس ۱۰:۰۰  ۱۲:۱۵   ۱۴:۳۰  ۱۷:۰۰   ۱۹:۳۰  ۲۰:۳۰   ۲۲:۰۰

 سینما فرهنگ در ۵ سئانس  ۱۲:۰۰  ۱۶:۰۰ ۲۰:۰۰  ۲۲:۰۰  ۲۲:۱۵ 

سینما فلسطین در ۶ سئانس۱۰:۰۰   ۱۲:۱۵   ۱۴:۳۰  ۱۶:۴۵  ۱۹:۰۰  ۲۱:۱۵

سینما ماندانا در ۶ سئانس ۱۰:۳۰  ۱۲:۴۵  ۱۵:۰۰  ۱۷:۳۰  ۱۹:۴۵  ۲۲:

سینما پردیس ملت در ۷ سئانس  ۱۰:۴۵   ۱۳:۱۵  ۱۵:۴۵  ۱۸:۱۵  ۲۰:۴۵  ۲۲:۱۵  ۲۳:۴۵

سینما عصر جدید در ۵ سئانس ۱۰:۳۰  ۱۳:۰۰  ۱۵:۳۰  ۱۸:۰۰  ۲۰:۳۰ 

 

 

 

چه خوبه که برگشتی

 

سینما استقلال  ۱۱:۰۰  ۱۳:۰۰  ۱۵:۰۰  ۱۷:۰۰ ۱۹:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۳:۰۰

سینما ایران ۱۳:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۹:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۳:۰۰

 سینما بهمن  ۱۰:۴۵  ۱۲:۴۵ ۱۴:۴۵  ۱۶:۴۵ ۱۸:۴۵ ۲۰:۴۵

سینما پردیس زندگی ۱۳:۴۵  ۱۵:۳۰  ۱۷:۱۵  ۱۹:۰۰  ۲۰:۳۰  ۲۲:۱۵

سینما پردیس آزادی  ۱۲:۱۵  ۱۴:۱۵  ۱۶:۱۵  ۱۸:۱۵  ۲۰:۱۰  ۲۲:۰۵  ۲۳:۵۹

 سینما پردیس کیان ۱۲:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۸:۳۰ ۲۰:۳۰

سینما سمرقند ۱۳:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۷:۰۰  ۱۹:۰۰  ۲۱:۰۰

سینما شکوفه ۱۳:۰۰  ۱۵:۰۰  ۱۹:۰۰  ۲۱:۱۵

سینما فرهنگ  ۱۰:۱۵  ۱۴:۱۵  ۱۸:۱۵  

سینما فلسطین  ۱۱:۰۰  ۱۳:۰۰  ۱۵:۰۰  ۱۷:۰۰  ۱۹:۰۰  ۲۱:۰۰

سینما ماندانا  ۱۰:۱۵  ۱۲:۰۰  ۱۳:۴۵  ۱۵:۳۰  ۱۷:۱۵  ۱۹:۰۰  ۲۲:۳۰

سینما موزه سینما  ۱۵:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۹:۰۰  ۲۱:۰۰

سینما پامچال  ۱۰:۰۰  ۱۲:۰۰  ۱۴:۰۰  ۱۶:۰۰  ۱۸:۰۰  ۲۰:۰۰  ۲۲:۰۰

سینما پردیس ملت ۱۲:۳۰  ۱۴:۳۰  ۱۶:۳۰  ۱۸:۳۰  ۲۰:۳۰  ۲۳:۰۰

سینما پردیس راگا   ۱۰:۰۰  ۱۲:۰۰  ۱۴:۰۰  ۱۶:۰۰  ۱۸:۰۰  ۲۰:۰۰

سینما جام جم   ۱۰:۳۰  ۱۲:۳۰  ۱۴:۳۰  ۱۶:۳۰  ۱۸:۳۰  ۲۰:۳۰  ۲۲:۳۰

سینما فرهنگسرای بهمن  ۱۰:۰۰  ۱۲:۰۰  ۱۴:۰۰  ۱۵:۳۰  ۱۷:۱۰  ۱۸:۵۰  ۲۰:۳۰

سینما فرهنگسرای خانواده  ۱۴:۰۰  ۱۶:۰۰  ۱۸:۰۰  ۲۰:۰۰

سینما مرکزی – ۴ و ۵  ۱۰:۰۰  ۱۱:۴۵  ۱۳:۳۰  ۱۵:۱۵  ۱۷:۰۰  ۱۸:۴۵  ۲۰:۳۰

سینما ناهید ۱۰:۰۰  ۱۲:۰۰  ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۸:۰۰  ۲۰:۰۰

سینما کارون ۱۰:۳۰  ۱۲:۳۰  ۱۴:۳۰  ۱۶:۳۰  ۱۸:۳۰  ۲۰:۳۰

 

 

برف روی کاج ها

 

سینما پردیس زندگی در ۶ سئانس ۱۳:۳۰   ۱۵:۱۵   ۱۷:۰۰   ۱۸:۴۵   ۲۱:۰۰   ۲۲:۴۵

 سینما موزه سینما در دو سئانس  ۱۷:۱۵  ۲۱:۱۵

سینما برج در سه سئانس   ۱۳:۰۰   ۱۹:۰۰   ۲۲:۴۵ 

سینما پارس در ۷ سئانس  ۱۰:۰۰   ۱۱:۳۰   ۱۳:۱۵   ۱۵:۰۰   ۱۶:۴۵   ۱۸:۳۰   ۲۰:۱۵

سینما پردیس ملت در ۶ سئانس   ۱۲:۱۵  ۱۴:۱۵  ۱۶:۱۵  ۱۸:۱۵  ۲۰:۱۵  ۲۲:۱۵

سینما جام جم در ۷ سئانس  ۱۱:۳۰  ۱۳:۳۰  ۱۵:۳۰  ۱۷:۳۰  ۱۹:۳۰  ۲۱:۳۰  ۲۳:۰۰

سینما عصر جدید در ۷ سئانس   ۱۰:۳۰  ۱۲:۱۵  ۱۴:۰۰  ۱۵:۴۵  ۱۷:۳۰  ۱۹:۱۵  ۲۱:۰۰

 

 

 

تلفن همراه رییس جمهور

 

سینما پردیس آزادی در ۷ سئانس   ۱۱:۴۵    ۱۳:۳۰   ۱۵:۱۵  ۱۷:۰۰  ۱۸:۴۵  ۲۰:۳۰   ۲۲:۱۵

سینما فرهنگ در ۳سئانس ۱۰:۱۵  ۱۴:۰۰  ۱۸:۰۰

سینما ماندانا در ۷ سئانس ۱۱:۰۰  ۱۲:۳۰   ۱۴:۱۵ ۱۶:۰۰  ۱۷:۳۰  ۱۹:۱۵ ۲۱:۰۰

سینما برج میلاد در ۵ سئانس ۱۲:۰۰  ۱۴:۰۰  ۱۸:۰۰  ۲۰:۰۰  ۲۲:۰۰

سینما پردیس تماشا در د. سئانس   ۱۶:۳۰  ۲۰:۳۰ 

سینما پردیس راگا در ۶ سئانس   ۱۰:۳۰  ۱۲:۳۰  ۱۴:۳۰  ۱۶:۳۰  ۱۸:۳۰  ۲۰:۳۰

سینما مرکزی در ۷ سئانس  ۱۰:۰۰  ۱۱:۴۵  ۱۳:۳۰  ۱۵:۱۵  ۱۷:۰۰  ۱۸:۴۵  ۲۰:۳۰

 

 

 

یکی برای همه

 

سینما پردیس زندگی در ۴ سئانس  ۱۴:۰۰  ۱۵:۴۵  ۱۷:۳۰  ۱۹:۱۵

سینما پردیس آزادی در تک سئانس ۲۳:۰۰

سینما پردیس کیان  ۱۳:۰۰  ۱۵:۰۰  ۱۷:۰۰  ۱۹:۰۰  ۲۱:۰۰

 

آقای الف

 

سینما پردیس زندگی در تک سئانس ۲۱:۴۵

 سینما پردیس آزادی در تک سئانس ۲۱:۳۰

سینما فرهنگ در تک سئانس  ۲۲:۱۵

سینما پردیس ملت در تک سئانس ۲۰:۰۰

 

 

بیتابی بیتا

 

سینما ایران در دو سئانس ۱۴:۳۰  ۱۸:۳۰

سینما پایتخت در ۶ سئانس  ۱۰:۳۰   ۱۲:۳۰  ۱۴:۳۰   ۱۶:۳۰  ۱۸:۳۰  ۲۰:۳۰

 سینما پردیس زندگی در ۳ سئانس  ۱۵:۰۰  ۱۸:۳۰  ۲۳:۰۰

سینما پردیس آزادی  در ۳ سئانس  ۱۳:۱۵  ۱۶:۳۰  ۱۹:۴۵

سینما سپیده در ۶ سئانس  ۱۰:۳۰  ۱۲:۳۰ ۱۴:۳۰  ۱۶:۳۰  ۱۸:۳۰  ۲۰:۳۰

 سینما شکوفه   در ۵ سئانس  ۱۰:۳۰  ۱۲:۳۰  ۱۴:۳۰  ۱۶:۳۰  ۱۸:۳۰

 سینما فلسطین ۱۰:۳۰ در ۵ سئانس  ۱۲:۳۰  ۱۴:۳۰  ۱۶:۳۰  ۱۸:۳۰  ۲۰:۳۰

 سینما ماندانا در ۶ سئانس  ۱۰:۰۰  ۱۱:۴۵   ۱۷:۰۰

سینما پردیس تماشا  ۱۰:۰۰  ۱۲:۰۰  ۱۴:۰۰  ۱۶:۰۰  ۱۸:۰۰  ۲۰:۰۰ 

سینما پردیس رازی ۱۲:۰۰  ۱۴:۰۰  ۱۶:۰۰  ۱۸:۰۰  ۲۰:۰۰

سینما پردیس ملت  ۱۱:۳۰  ۱۳:۱۵  ۱۵:۰۰  ۱۶:۴۵  ۱۸:۳۰  ۲۰:۱۵

سینما جام جم ۱۱:۰۰  ۱۳:۰۰  ۱۵:۰۰  ۱۷:۰۰  ۱۹:۰۰  ۲۱:۰۰  ۲۳:۰۰

سینما حافظ   ۱۰:۰۰  ۱۱:۳۰  ۱۳:۰۰  ۱۴:۳۰  ۱۶:۰۰  ۱۷:۳۰  ۱۹:۰۰  ۲۰:۳۰

سینما شاهد ۱۰:۱۵  ۱۲:۱۵  ۱۴:۱۵  ۱۶:۱۵  ۱۸:۱۵  ۲۰:۱۵ 

سینما فردوسی  ۱۱:۰۰ ۱۲:۴۵  ۱۴:۳۰  ۱۶:۳۰  ۱۸:۳۰  ۲۰:۳۰

سینما مرکزی ۱۰:۰۰  ۱۱:۳۰  ۱۳:۰۰  ۱۴:۳۰  ۱۶:۰۰  ۱۷:۳۰  ۱۹:۰۰  ۲۰:۳۰

 

 

 

 

 

خود زنی

 

سینما ایران ۱۲:۳۰  ۱۶:۳۰  ۲۰:۳۰

سینما بهمن  ۱۰:۳۰  ۱۲:۳۰   ۱۴:۳۰  ۱۶:۳۰  ۱۸:۳۰  ۲۰:۳۰

سینما پردیس زندگی  ۱۳:۱۵  ۱۶:۴۵  ۲۰:۰۰

 سینما پردیس آزادی ۱۱:۳۰  ۱۴:۴۵  ۱۸:۰۰

سینما شکوفه ۱۱:۰۰  ۱۷:۰۰

 سینما فرهنگ ۱۲:۰۰  ۱۶:۰۰  ۲۰:۰۰

سینما ماندانا  ۱۳:۳۰  ۱۵:۱۵  ۱۸:۴۵  ۲۲:۳۰

سینما پردیس تماشا  ۱۱:۰۰  ۱۳:۰۰  ۱۵:۰۰  ۱۷:۰۰  ۱۹:۰۰  ۲۱:۰۰

سینما پردیس ملت  ۱۱:۳۰  ۱۳:۱۵  ۱۵:۰۰  ۱۶:۴۵  ۲۲:۰۰

سینما حافظ  ۱۰:۰۰  ۱۱:۴۵  ۱۳:۳۰  ۱۵:۱۵  ۱۷:۰۰  ۱۸:۴۵  ۲۰:۳۰

سینما شاهد ۱۰:۳۰  ۱۲:۳۰  ۱۴:۳۰  ۱۶:۳۰  ۱۸:۳۰  ۲۰:

سینما عصر جدید ۱۰:۴۵   ۱۲:۴۵  ۱۴:۴۵  ۱۶:۴۵  ۱۸:۴۵  ۲۰:۴۵

سینما مرکزی  ۱۰:۰۰  ۱۱:۴۵  ۱۳:۳۰  ۱۵:۱۵  ۱۷:۰۰  ۱۸:۴۵  ۲۰:۳۰

سینما کارون   ۱۰:۱۵  ۱۲:۱۵  ۱۴:۱۵  ۱۶:۱۵  ۱۸:۱۵  ۲۰:۱۵

 

 

 

زبان مادری

 

سینما پردیس آزادی  ۱۲:۰۰  ۱۴:۰۰  ۱۶:۰۰  ۱۷:۴۵  ۱۹:۳۰  ۲۱:۱۵

سینما سپیده   ۱۰:۳۰  ۱۲:۱۵  ۱۴:۱۵  ۱۶:۱۵  ۱۸:۱۵  ۲۰:۱۵

سینما ماندانا  ۲۰:۳۰

سینما پردیس ملت  ۲۱:۱۵

 

انتهای پیام/ن.ف


سینماپرس
باز نشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *