آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد احمدتوكلی

پاسخ مستندبه آمارو ارقام کارگروه تحولات اقتصادی به ادعاهای احمدتوکلی

پاسخ مستندبه آمارو ارقام کارگروه تحولات اقتصادی به ادعاهای احمدتوکلی

به گزارش ایرنا براساس این توضیحات و درپاسخ به شبهه وارده توکلی مبنی بر اینکه کشور با رکود تورمی مواجه است ،نوشت:وضعیت عمومی بخش های تولیدی نشانه ای از رکود اقتصادی به نمایش نمی گذارد …
بستن تبلیغ