آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد ‘ب’

تعبیر خواب – بت

تعبیر خواب – بت

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بت می پرستید، دلیل که بر خدای تعالی دروغ گوید و بر راه باطل است. اگر بیند بت از چوب است و او را می پرستید، دلیل که منافق است …
تعبیر خواب – ببر

تعبیر خواب – ببر

 محمدبن سیرین گوید: ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است. اگر بیند با ببر …
تعبیر خواب – بانک

تعبیر خواب – بانک

بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و صرافی نیز یکی از کهن ترین مشاغل شناخته شده است که پیدایش آن با کشف طلا مقارن بوده و با …
تعبیر خواب – بانگ نماز

تعبیر خواب – بانگ نماز

 محمدبن سیرین گوید: هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد، دلیل حج بیت الله بگذارد. اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مکروهی …
تعبیر خواب – بانگ

تعبیر خواب – بانگ

بانگ صدا است و آواز و این در خواب وجوه مختلف دارد. اگر در خواب دیدید که خودتان صدا سر داده اید و بانگ می کنید به طوری که بانگ شما آن قدر رسا و …
تعبیر خواب – بردار کردن

تعبیر خواب – بردار کردن

محمدبن سیرین گوید: روزی مردی نزد من آمد و گفت: به خواب دیدم که مردی را هر دو دست بریدند و دیگری را بر دار کردند. گفتم: اگر این خواب راست می گوئی، امروز امیر …
تعبیر خواب – بُرد

تعبیر خواب – بُرد

 محمدبن سیرین گوید: بهترین جامه ها بُرد است. اگر به خواب دید که برد از پنبه است و به گونه سبز و سفیداست یا جامه نو از برد پوشیده بود، دلیل که فراخی نعمت یابد …
تعبیر خواب – برجستن

تعبیر خواب – برجستن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند از جائی به جائی می جست، دلیل که حال او بگردد. اگر بیند به جای دوری جست، دلیل که به سفر رود. اگر بیند در وقت جستن عصا در …
تعبیر خواب – برج

تعبیر خواب – برج

محمدبن سیرین گوید: دیدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و دیدن ثور و سنبله و جدی پسر پادشاه و دیدن جوزا و میزان و دلو قاضی صاحب تدبیر پادشاه است و دیدن …
تعبیر خواب – بربط

تعبیر خواب – بربط

محمدبن سیرین گوید: بربط به خواب لهو و باطل است و سخن دروغ و محال است. اگر بیند بربط می زد، دلیل که سخن دروغ و محال گوید و کسی را به دروغ مدح ئو …
تعبیر خواب – بخور کردن

تعبیر خواب – بخور کردن

 محمدبن سیرین گوید: بخور کردن به خواب مال است از مردی بزرگوار، اگر بیند از بوهای خوش چیزی بخور کرد، دلیل که به قدر آن از مردی مال حاصل شود. جابر مغربی گوید: بخوری کمه …
تعبیر خواب – بخور

تعبیر خواب – بخور

در زندگی امروز ما کمتر بخور می کنیم مگر در سالنهای زیبائی که اختصاص به خانم ها دارد یا در بیمارستاها برای معالجه برخی امراض ریوی یا پوستی. گاه اتفاق می افتد که کندر و …
تعبیر خواب – بخشیدن

تعبیر خواب – بخشیدن

 انسان همیشه از مال و دارایی خودش می بخشد و بخشش از دارائی دیگران بخشیدن نامیده نمی شود مال نیز چیزی است که انسان به آن متکی و دل بسته است و همچنان که در …
تعبیر خواب – بخشش کردن

تعبیر خواب – بخشش کردن

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند مال خود را به کار خیر بخشش می کرد، دلیل است که فرزند خود را زن خواهد، یا کسی را از خویشان خود به زن دهد و مال خود بر …
تعبیر خواب – بقّالی

تعبیر خواب – بقّالی

محمدبن سیرین گوید: بقالی کردن در خواب، جهد کردن است در کارها و چیزی حاصل کردن به جهت معیشت. اگر بیند بقالی می کرد، دلیل که به کار و کسب دنیا مشغول شود و به …
تعبیر خواب – بغل

تعبیر خواب – بغل

محمدبن سیرین گوید: بغل در خواب، دلیل بر ملامت و زشتی است که بدو رسد و موی بغل، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از …
تعبیر خواب – بط (مرغابی)

تعبیر خواب – بط (مرغابی)

محمدبن سیرین گوید: بط در خواب دیدن مال و نعمت است که بدو رسد، به قدر آن که دیده بود، خاصه که درخانه و ملک خود دیده بود. اگر بیند که بطان بسیار در سرایا …
«ب» مثل بازی

«ب» مثل بازی

جام جم آنلاین: اصلا نباید درباره فواید و منافع بازی، البته غیر از نوع رایانه‌ای‌اش، بیش از اندازه گفت و نوشت، چون بسیار گفته‌اند و پژوهش‌های بسیاری را در این باره می‌توان در قفسه‌های خاک …
برتری مقتدرانه تیم های فوتسال ‘الف’ و ‘ب’ ایران مقابل عمان و هنگ کنگ

برتری مقتدرانه تیم های فوتسال ‘الف’ و ‘ب’ ایران مقابل عمان و هنگ کنگ

به گزارش ایرنا، شاگردان ‘سیدمهدی ابطحی’ در تیم فوتسال ایران ‘الف’ در سومین دیدار خود از گروه نخست این رقابت ها، بعدازظهر امروز (جمعه) با نتیجه ۱۰ بر ۳ مقابل تیم عمان به برتری رسیدند. …
بستن تبلیغ