آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد تعطیلی روز چهارشنبه 11 دی 92