آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد تعطیلی روز چهارشنبه