برچسب: مي‌كنيد؟

دربارۀ پروبیوتیک ها چه فکر می‌کنید؟

دربارۀ پروبیوتیک ها چه فکر می‌کنید؟

فرآورده های پروبیوتیک بخشی از مواد خوراکی را شامل می‌شوند که در سال های اخیر، زیاد درباره شان صحبت شده است…. مطالعات متعددی، که کیفیت خود آنها جای بحث دارد، به فرآورده های پروبیوتیک پرداخته …
ببخشید! در این «جلسات اضطراری آلودگی هوا» چه می‌کنید؟!

ببخشید! در این «جلسات اضطراری آلودگی هوا» چه می‌کنید؟!

بازی با شعور مردم و ارائه سناریوهای کلیشه‌ای ببخشید! در این «جلسات اضطراری آلودگی هوا» چه می‌کنید؟! علی شیرین آبادی   چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۰۸:۰۰ مردم از داستان تکراری و کلیشه‌ای تشکیل جلسه …