برچسب: ارگان های دولتی

استخدام در شهرداری کرج – قراردادی

استخدام در شهرداری کرج – قراردادی

شهرداری کرج درنظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۷۸۱/۹۱/۳۰/۳/ش مورخ ۰۴/۰۵/ شورای محترم اسلامی شهر کرج تعداد ۱۶۰ نفر از داوطلبان مرد و زن بومی واجد الشرایط ذیل را درسطح کارشناسی و بالاتر پس از …
بستن تبلیغ