آزمایش اعتیاد برای کاربران اینترنت

آزمایش اعتیاد برای کاربران اینترنت

تست اعتیاد به اینترنت (IAT) یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط دکتر کیمبرلی یانگ (Kimberly Young) ابداع شده است. در تست IAT هر چه نمره شما بیشتر باشد، اعتیاد شما به اینترنت شدیدتر است. نمرات هم به ترتیب از یک تا ۵ هستند یعنی در پاسخ به هر سوال برای گزینه «الف» یک امتیاز، گزینه «ب» دو امتیاز، گزینه «پ» سه امتیاز، گزینه «ت» چهار امتیاز و گزینه «ث» پنج امتیاز لحاظ کنید. اگر گزینه «هـ» را انتخاب کردید صفر امتیاز به خود بدهید. در پایان باید مجموع نمراتی را که به ۲۰ پرسش زیر می دهید جمع بزنید.

۱ ـ چقدر بیشتر از آنچه قصد دارید، در اینترنت می مانید؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۲ ـ چقدر به خاطر آنلاین ماندن، اعضای خانواده را نادیده گرفته اید؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۳ ـ چقدر اینترنت را به بودن با همسرتان ترجیح می دهید؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۴ ـ چقدر از طریق اینترنت با کاربران دیگر رابطه ایجاد می کنید؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۵ ـ چقدر دیگران از شما به خاطر میزان آنلاین بودن تان شاکی هستند؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۶ ـ چقدر به خاطر اینترنت، نمرات و وضعیت تحصیلی یا مطالعات شخصی تان افت کرده است؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۷ ـ چقدر ایمیل هایتان را پیش از کارهای ضروری دیگرتان چک می کنید؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۸ ـ چقدر عملکرد کاری و بهره وری شما به خاطر اینترنت آسیب دیده است؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۹ ـ وقتی از شما می پرسند که چه کارهایی آنلاین انجام می دهید، چقدر در موضع تدافعی یا پنهانکاری قرار می گیرید؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۱۰ ـ چقدر افکار آزاردهنده در زندگی را با افکار آرام بخش در اینترنت خنثی می کنید؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۱۱ ـ چقدر وقتی در اینترنت هستید، احساس می کنید توان پیش بینی امور را دارید؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۱۲ ـ چقدر فکر می کنید که زندگی بدون اینترنت، چیزی کسالت بار، تهی و بی لذت است؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۱۳ ـ چقدر وقتی کسی هنگام آنلاین بودن مزاحم شما می شود، غر می زنید، فریاد می زنید یا عصبانی می شوید؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۱۵ ـ چقدر فکر می کنید که در حالت آفلاین حواس پرتی دارید، ولی در حالت آنلاین بهتر هستید؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۱۶ ـ چقدر وقتی آنلاین هستید این جمله را به کار می برید: فقط چند دقیقه مانده؛ الان می آیم.

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۱۷ ـ چقدر سعی کرده اید از میزان آنلاین بودن خود بکاهید و موفق نشده اید؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۱۸ ـ چقدر سعی دارید میزان آنلاین بودنتان را از دیگران مخفی کنید؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۱۹ ـ چقدر میزان آنلاین بودن را به بیرون رفتن با دیگران ترجیح می دهید؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

۲۰ ـ چقدر وقتی آفلاین هستید، احساس افسردگی و عصبیت دارید که با آنلاین شدن از بین می رود؟

الف ـ بندرت

ب ـ گهگاهی

پ ـ غالبا

ت ـ خیلی زیاد

ث ـ همیشه

هـ ـ شامل حال من نمی شود.

نتیجه: با فرض این که با خودتان روراست باشید و در پاسخ به این پرسش ها صداقت به خرج داده باشید، اگر جمع نمرات شما بین ۲۰ تا ۴۹ است شما یک کاربر معمولی هستید. اگر جمع نمراتتان بین ۵۰ تا ۷۹ است، دارید دچار مشکل اعتیاد اینترنتی می شوید و باید مراقب باشید. جمع نمرات بین ۸۰ تا ۱۰۰ به معنای آن است که شما به بیشتر پرسش ها نمرات ۴ یا ۵ داده اید. این یعنی شما دچار اعتیاد اینترنتی هستید و باید مشکل تان را هرچه زودتر حل کنید. براستی اگر در پرسش دوم پاسخ شما گزینه ت بوده است، فکر کنید که چه به سر خودتان آورده اید؟


آخرین مقالات آفتاب

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ