تا که دیدی تو واگن خالی / خیز بردار بهر جا خالی!

تا که دیدی تو واگن خالی، خیز بردار بهر جا خالی!تا که دیدی تو واگن خالی / خیز بردار بهر جا خالی!

ای که در روز، شب یا هر دو
می کنی استفاده از مترو
دارد این کار تو بسی آداب
گر رعایت کنی شوی شاداب
گر که در ایستگاه آغازی
تو بپندار اهل پروازی
تا که دیدی تو واگن خالی
خیز بردار بهر جا خالی
چون نشستی خودت به خواب بزن
رنگ بر حال خود خراب بزن
تا اگر شد سوار بچه بغل
نکنی با درون خود کل کل
گر سوار گشتی میانه راه
نکش هر گز برای یک جا آه
هُل بده دیگران برو داخل
باشد این کار هم بسی مشکل
نده گوشت به ناله دگران
بابت فحش ها نشو نگران
اصل اینست که تو سوار شوی
زود عازم بسوی کار شوی
تا گرفتی کمی سکون و قرار
هندز فری را به گوش خود بگذار
گوش کن موسیقی صدای زیاد
تا در آید ز دیگران فریاد
گوشی ات زنگ زد پاسخ ده
پاسخت را به رتبه ی چوخ ده
داد زن تو به موقع صحبت
باش در این زمان بسی راحت
خورده ای گر تو یک کمی سرما
عطسه ها زن مکرراً در جا
رُخ ز مردم مگیر این هنگام
تا خلایق شوند جمله زکام
هر زمان صندلی بشد خالی
بر تعارف بده تو جاخالی
شیرجه رو تصاحبش بنما
زود پرتاب، صاحبش بنما
در خروجت تو اسب خود هی کن
پله برقی دو تا یکی طی کن
باید اهل عروج باشی تو
دائم اول خروج باشی تو
اسماعیل تقوایی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن