نرخ بیکاری در تابستان به ۱۲٫۴ درصد رسید / جزئیات کامل آمار بیکاری

۳۰م آذر ،

چکیده: مرکز آمار ایران، نرخ تورم در تابستان امسال را ۱۲٫۴ درصد اعلام کرد کە نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۱٫۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ مشارکت اقتصادی و تغییرات آن

در گزارش مرکز آمار ایران از خلاصه یافته‌های طرح آمارگیری نیروی کار- تابستان آمده است: نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال؛ یعنی شاغل یا بیکار می باشند. مطابق نتایج به دست آمده در فصل تابستان، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۳۸٫۲ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۶۲٫۳ درصد و در بین زنان ۱۴٫۱ درصد محاسبه شده است.

همچنین نتایج نشان می‌دهد درصد جمعیت فعال ۱۰ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است، به طوری کە نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۴۱٫۱ درصد و در نقاط شهری ۳۷٫۲ درصد بوده است.

در صورتی کە جمعیت ۱۵ساله و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۴۱٫۸ درصد به دست می‌آید. این شاخص در بین مردان ۶۸٫۳ درصد و در بین زنان ۱۵٫۴ درصد ، در نقاط شهری ۴۰٫۵ درصد و در نقاط روستایی ۴۵٫۴ درصد به دست می‌آید.

نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (۵۵٫۹ درصد) در گروه سنی ۲۹-۲۵ ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی ۴۴-۴۰ ساله با ۹۳٫۲ درصد و زنان گروه سنی ۲۹-۲۵ ساله با ۲۵٫۴ درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد کە در تابستان نسبت به تابستان ۱۳۹۰، این شاخص در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۱٫۲ درصد افزایش داشته است. این شاخص در نقاط شهری ۱٫۶درصد و در نقاط روستایی۰٫۱ درصد افزایش داشته است، این شاخص در بین مردان ۱٫۰درصد و در بین زنان ۱٫۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در تابستان نسبت به بهار ، ۰٫۱ درصد افزایش داشته است، این شاخص در نقاط شهری ۰٫۱ درصد و در نقاط روستایی تغییری نداشته است. همچنین این نرخ، در بین مردان ۰٫۳ درصد افزایش و در بین زنان ۰٫۲ درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری و تغییرات آن

نرخ بیکاری نشان می دهد چند درصد از جمعیت فعال، بیکار می باشند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می دهد چند درصد از جمعیت فعال شاغل می باشند. بنابراین بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال نیز می‌باشد.

براساس نتایج به دست آمده در فصل تابستان، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ و بیشتر در کل کشور ۱۲٫۴ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۱۰٫۲ درصد و در بین زنان ۲۲٫۱ درصد محاسبه شده است.

همچنین نتایج بیانگر آن است کە نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است به طوری کە نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۴٫۵ درصد و در نقاط روستایی ۷٫۱ درصد است. چنانچه جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری همان ۱۲٫۴ درصد به دست می‌آید. مقایسه نرخ بیکاری در گروه‌های سنی نشان می دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۴-۲۰ساله با ۲۹٫۸ درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می دهد همین گروه سنی در بین مردان با ۲۴٫۸ درصد و در بین زنان با ۴۸٫۵ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می دهد کە این شاخص در تابستان نسبت به بهار ، ۰٫۵ درصد کاهش یافته است. این نرخ در نقاط شهری ۰٫۴ درصد و در نقاط روستایی ۰٫۸ درصد کاهش داشته است. همچنین در بین زنان ۲٫۱ درصد افزایش و در بین مردان ۱٫۰ درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در تابستان نسبت به تابستان ۱۳۹۰، ۱٫۳ درصد افزایش یافته است. این شاخص در نقاط شهری ۲٫۰ درصد و در نقاط روستایی ۰٫۵ درصد کاهش یافته است. همچنین در بین مردان ۰٫۹ درصد و در بین زنان ۲٫۱ درصد افزایش یافته است.

نسبت اشغال

نسبت اشتغال نشان می دهد کە چند درصد جمعیت واقع در سن کار، شاغل می باشند. نتایج به دست آمده در فصل تابستان نشان می دهد، نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۳٫۵ درصد بوده است. این نسبت برائ مردان به مراتب بیشتر از زنان بوده است به طوری کە نسبت مذکور در بنی مردان ۵۵٫۹ درصد و در بین زنان ۱۱٫۰ درصد به دست آمده است.

همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است به نحوی کە این نسبت در نقاط روستایی ۳۸٫۲ درصد و در نقاط شهری ۳۱٫۸ درصد بوده است.

بررسی نسبت اشتغال در بین جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است به نحوی کە این نسبت در نقاط روستایی ۳۸٫۲ درصد و در نقاط شهری ۳۷٫۸ درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی

بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می دهد، بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند به طوری کە سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۶٫۹ درصد، در بخش صنعت ۳۲٫۷ درصد و در بخش کشاورزی ۲۰٫۳ درصد بوده است

سهم اشتغال در بخش‌های عمده عمومی و خصوصی

بررسی وضع شغلی شاغلان نشان می دهد درصد شاغلان در بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی و کارکنان فامیلی بودن مزد) بی از درصد شاغلان در بخش عمومی (مزد و حقوق بگیران، بخش عمومی) است، به طوری کە سهم اشتغال جمعیت ۴۱۰ ساله و بیشتر در بخش خصوصی ۸۰۲٫۴ درصد و در بخش عمومی ۱۷٫۶ درصد بوده است. همین وضعیت در بین زنان و مردان و نقاط شهری و روستایی ملاحظه می‌شود.

اشتغال ناقص

نرخ اشتغال ناقص نشان می‌دهد چند درصد جمعیت فعال دارای اشتغال ناقص می باشند. بر اساس نتایج به دست آمده در فصل تابستان ۷٫۲ درصد از جمعیت فعال اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان ۸ درصد و در بین زنان ۳٫۷ درصد و همچنین در نقاط شهری ۶٫۲ درصد و در نقاط روستایی ۹٫۸ درصد بوده است،.

سهم اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص می باشند. براساس نتایج به دست آمده، ۸٫۲ درصد از شاغلان، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این نسبت در بین مردان ۹٫۸ درصد و در بین زنان ۴٫۷ درصد و همچنین در نقاط شهری ۷٫۲ درصد و در نقاط روستایی ۱۰٫۵ درصد بوده است.

نرخ مقدار اشتغال ناقص نشان می‌دهد چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می‌دهد، نتایج به دست آمده نشان می‌دهد ۲٫۸ درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می‌دهد. این شاخص در بنی مردان ۲٫۸ درصد و در بین زنان ۲٫۷ درصد و همچنین در نقاط شهری ۲٫۵ درصد و در نقاط روستایی ۳٫۶ درصد بوده است.

شاخص های عمده نیروی کار به تفکیک استان

برسی نرخ مشارکت اقتصادی در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی با ۴۵٫۲ درصد در جایگاه اول قرار دارد و بعد از آن، استان گیلان با ۴۳٫۴ درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در مقابل استان سیستان و بلوچستان با ۲۴٫۶ درصد پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند این در حالی است کە نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۳۸٫۲ درصد به دست آمده است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۲٫۴ درصد به دست آمده است. مقایسه این شاخص در بین استان‌ها نشان می دهد استان فارس با ۲۱٫۲ درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن استان لرستان با ۲۰٫۵ درصد قرار گرفته است. از سوی دیگر پایین ترین نرخ بیکاری با ۶٫۳ درصد در استان خراسان جنوبی ملاحظه شده است.

مقایسه نسبت اشتغال در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد استان آذربایجان غربی با ۴۱٫۳ درصد بالاترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده است و استان سیستان و بلوچستان با ۲۲٫۲ درصد پایین ترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. نسبت اشتغال در کل کشور ۳۳٫۵ درصد بوده است.

مقایسه استان‌ها به لحاظ بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد د راستان آذربایجان غربی بیشترین شاغلان (۴۳٫۸ درصد) در بخش کشاورزی مشغول کار بوده‌اند و در مقابل استان تهران با ۱٫۷ درصد کمترین شاغلان در بخش کشاورزی را داشته است. شاغلان بخش کشاورزی در کل کشور ۲۰٫۳ درصد بوده است. در بخش صنعت، استان چهارمحال و بختیاری با ۴۳٫۸ درصد بیشترین و استان بوشهر با ۲۱٫۵ درصد کمترین درصد شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور ۳۲٫۷ درصد بوده است. همچنین در بخش خدمات استان تهران با ۶۷٫۳ درصد بالاترین و استان آذربایجان غربی با ۳۱٫۶ درصد پایین‌ترین درصد شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده‌اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور ۴۶٫۹ درصد بوده است.

مقایسه سهم اشتغال ناقص در بین استان‌ها نشان می دهد، استان گلستان با ۲۰٫۹ درصد بالاترین سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر را به خود اختصاص داده است. این رقم در استان زد با ۲٫۶ درصد کمتر از استان‌های دیگر است. این شاخص برائ کل کشور ۸٫۲ درصد بوده است.


ارانیکو – آخرین خبرها و مقالات
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ