ارائه سبد غذایی به ۵۰ هزار کودک نیازمند/۲۰۰هزار کودک نیازمند مبتلا به سوء تغذیه می باشند

۸ م دیماه به نقل از منبع ذکر شده، در پرتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است
ممتاز نیوز: مدیرکل بهداشت، درمان و اموربیمه کمیته امداد امام خمینی گفت: کمیته امداد درصدد ارائه سبدهای غذایی به ۵۰ هزار کودک نیازمند است.

ناصر ایروانی منش در گفت و گو با پانا، اظهار کرد: به منظور رفع سوء تغذیه کودکان و پیشگیری از مشکلات ناشی از آن در برنامه ای مشترک، کمیته امداد و وزارت بهداشت درصدد ارائه ۵۰ هزار سبد غذایی به کودکان نیازمند می باشند.

۲۰۰هزار کودک نیازمند مبتلا به سوء تغذیه می باشند

وی ادامه داد: بر اساس آمار تهیه شده در حال حاضر۲۰۰هزار کودک نیازمند که مبتلا به سوء تغذیه می باشند در کشور شناسایی شده اند که در صورت تامین اعتبار کمیته امداد آماده اجرای این طرح است.

مدیرکل بهداشت، درمان و اموربیمه کمیته امداد امام خمینی تصریح کرد: باید توجه داشت که تغذیه کودکان در رشد جسمی و ذهنی آن ها حائز اهمیت است و این طرح باید در اولویت ها قرار گیرد.

۱۲هزار بیمار صعب العلاج نیازمند تحت پوشش کمیته امداد می باشند

ایروانی منش خاطرنشان کرد: همچنین کمیته امداد طرح تامین هزینه سبد غذایی برای بیماران صعب العلاج را نیز در دستور کار دارد و در حال حاضر ۱۲هزار بیمار صعب العلاج نیازمند تحت پوشش کمیته امداد می باشند که از این تعداد پنج هزار و ۸۰۰نفر به سبب داشتن شرایط سخت تر در اولویت این طرح قرار گرفته و این سبدهای غذایی خانوار به این اشخاص تعلق می گیرد.

۲۰۰هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار می گیرند

وی یادآور شد: با کمک سازمان هدفمندی یارانه ها و از محل درآمد آن سازمان تا پایان امسال ۲۰۰هزار نفر از زنان سرپرست خانوار این نهاد زیرپوشش بیمه های اجتماعی قرار خواهند گرفت و بخشی از سرانه بیمه زنان سرپرست خانوار توسط سازمان هدفمندی یارانه و مابقی آن را کمیته امداد پرداخت می کند.

به گفته مدیرکل بهداشت، درمان و اموربیمه کمیته امداد امام خمینی، ۵۴ هزار نفر از مجریان طرح های خود کفایی زیرپوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته اند که کل سرانه آن را کمیته امداد پرداخت می کند.

ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﺷﺎﻏﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﺪ. درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ۸۵۰ ھﺰار ﺧﺎﻧﻮاده دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻧﮫﺎد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺎنﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وظﯿﻔﻪ آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

منبع: ممتاز نیوز
باز بازنشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *