استخدام پزشک در ارتش

  • کارفرما : ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • محل های استخدام مورد نیاز : تهران , تبریز , امیدیه , بیرجند , مشهد , بندرعباس
  • تعداد نیروی مورد نیاز : ۲۰ نفر
  • تاریخ ثبت : ۲۱ مرداد
  • تاریخ انقضا : ۳۰ دی

عناوین شغلی مورد نیاز

پزشک متخصص داخلی

تخصص های مورد نیاز : داشتن مدرک فارغ التحصیلی در تخصصهای مورد نیاز،دارندگان مدرک تحصیلی که مشمول طرح نیروی انسانی می باشند،باید گواهی اتمام طرح خود و یا معافیت از آن را هنگام ثبت نام ارائه نمایند،
مقطع تحصیلی : مشخص نشده
جنسیت : مرد/زن
حداکثر سن : ۴۰ سال
حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران , تبریز , امیدیه , بیرجند
شرایط : تابعیت جمهوری اسلامی ایران،متدین به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و احکام اسلامی،نداشتن سوء پیشینه کیفری،سیاسی و اخلاقی-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد.
رشته های تحصیلی قابل قبول : پزشکی

پزشک متخصص پوست

تخصص های مورد نیاز : داشتن مدرک فارغ التحصیلی در تخصصهای مورد نیاز،دارندگان مدرک تحصیلی که مشمول طرح نیروی انسانی می باشند،باید گواهی اتمام طرح خود و یا معافیت از آن را هنگام ثبت نام ارائه نمایند،
مقطع تحصیلی : مشخص نشده
جنسیت : مرد/زن
حداکثر سن : ۴۰ سال
حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران , مشهد
شرایط : تابعیت جمهوری اسلامی ایران،متدین به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و احکام اسلامی،نداشتن سوء پیشینه کیفری،سیاسی و اخلاقی-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد.
رشته های تحصیلی قابل قبول : پزشکی

پزشک متخصص اعصاب

تخصص های مورد نیاز : داشتن مدرک فارغ التحصیلی در تخصصهای مورد نیاز،دارندگان مدرک تحصیلی که مشمول طرح نیروی انسانی می باشند،باید گواهی اتمام طرح خود و یا معافیت از آن را هنگام ثبت نام ارائه نمایند،
مقطع تحصیلی : مشخص نشده
جنسیت : مرد/زن
حداکثر سن : ۴۰ سال
حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : امیدیه
شرایط : تابعیت جمهوری اسلامی ایران،متدین به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و احکام اسلامی،نداشتن سوء پیشینه کیفری،سیاسی و اخلاقی-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد.
رشته های تحصیلی قابل قبول : پزشکی

پزشک متخصص قلب و عروق

تخصص های مورد نیاز : داشتن مدرک فارغ التحصیلی در تخصصهای مورد نیاز،دارندگان مدرک تحصیلی که مشمول طرح نیروی انسانی می باشند،باید گواهی اتمام طرح خود و یا معافیت از آن را هنگام ثبت نام ارائه نمایند،
مقطع تحصیلی : مشخص نشده
جنسیت : مرد/زن
حداکثر سن : ۴۰ سال
حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران , مشهد
شرایط : تابعیت جمهوری اسلامی ایران،متدین به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و احکام اسلامی،نداشتن سوء پیشینه کیفری،سیاسی و اخلاقی-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد.
رشته های تحصیلی قابل قبول : پزشکی

پزشک متخصص چشم پزشکی

تخصص های مورد نیاز : داشتن مدرک فارغ التحصیلی در تخصصهای مورد نیاز،دارندگان مدرک تحصیلی که مشمول طرح نیروی انسانی می باشند،باید گواهی اتمام طرح خود و یا معافیت از آن را هنگام ثبت نام ارائه نمایند،
مقطع تحصیلی : مشخص نشده
جنسیت : مرد/زن
حداکثر سن : ۴۰ سال
حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران , مشهد
شرایط : تابعیت جمهوری اسلامی ایران،متدین به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و احکام اسلامی،نداشتن سوء پیشینه کیفری،سیاسی و اخلاقی-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد.
رشته های تحصیلی قابل قبول : پزشکی

پزشک متخصص گوش و حلق و بینی و حنجره

تخصص های مورد نیاز : داشتن مدرک فارغ التحصیلی در تخصصهای مورد نیاز،دارندگان مدرک تحصیلی که مشمول طرح نیروی انسانی می باشند،باید گواهی اتمام طرح خود و یا معافیت از آن را هنگام ثبت نام ارائه نمایند،
مقطع تحصیلی : مشخص نشده
جنسیت : مرد/زن
حداکثر سن : ۴۰ سال
حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران , امیدیه
شرایط : تابعیت جمهوری اسلامی ایران،متدین به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و احکام اسلامی،نداشتن سوء پیشینه کیفری،سیاسی و اخلاقی-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد.
رشته های تحصیلی قابل قبول : پزشکی

پزشک متخصص علوم آزمایشگاهی

تخصص های مورد نیاز : داشتن مدرک فارغ التحصیلی در تخصصهای مورد نیاز،دارندگان مدرک تحصیلی که مشمول طرح نیروی انسانی می باشند،باید گواهی اتمام طرح خود و یا معافیت از آن را هنگام ثبت نام ارائه نمایند،
مقطع تحصیلی : مشخص نشده
جنسیت : مرد/زن
حداکثر سن : ۴۰ سال
حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : مشهد , امیدیه
شرایط : تابعیت جمهوری اسلامی ایران،متدین به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و احکام اسلامی،نداشتن سوء پیشینه کیفری،سیاسی و اخلاقی-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد.
رشته های تحصیلی قابل قبول : پزشکی

دامپزشک عمومی

تخصص های مورد نیاز : داشتن مدرک فارغ التحصیلی در تخصصهای مورد نیاز،دارندگان مدرک تحصیلی که مشمول طرح نیروی انسانی می باشند،باید گواهی اتمام طرح خود و یا معافیت از آن را هنگام ثبت نام ارائه نمایند،
مقطع تحصیلی : مشخص نشده
جنسیت : مرد
حداکثر سن : ۴۰ سال
حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : امیدیه , بیرجند , بندرعباس
شرایط : تابعیت جمهوری اسلامی ایران،متدین به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و احکام اسلامی،نداشتن سوء پیشینه کیفری،سیاسی و اخلاقی-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد.
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است

پزشک متخصص زنان و زایمان

تخصص های مورد نیاز : داشتن مدرک فارغ التحصیلی در تخصصهای مورد نیاز،دارندگان مدرک تحصیلی که مشمول طرح نیروی انسانی می باشند،باید گواهی اتمام طرح خود و یا معافیت از آن را هنگام ثبت نام ارائه نمایند،
مقطع تحصیلی : مشخص نشده
جنسیت : زن
حداکثر سن : ۴۰ سال
حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران , تبریز
شرایط : تابعیت جمهوری اسلامی ایران،متدین به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و احکام اسلامی،نداشتن سوء پیشینه کیفری،سیاسی و اخلاقی-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد-سایر شرایط در لینک اصلی آگهی می باشد.
رشته های تحصیلی قابل قبول : پزشکی

متن آگهی

قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین نیروی انسانی خود از بین پزشکان متخصص با شرایط زیر به صورت کارمند علمی (پیمانی) استخدام می نماید.مدت قرارداد خدمت کارمند علمی پیمانی ۶ سال و تجدید آن مجاز نمی باشد و اتمام این مدت به منزله انجام خدمت دوره سربازی محسوب می گردد. ضمناً  کارکنان پیمانی در صورت نیاز قرارگاه و همچنین ابراز تمایل و احراز شرایط لازم در پایان خدمت پیمانی برابر ضوابط و مقررات ارتش  بعنوان کادر ثابت استخدام خواهند شد.متقاضیان استخدام که قبلا دارای سابقه خدمت پیمانی در نیروهای مسلح بوده اند واجد شرایط استخدام مجدد به صورت پیمانی نمی باشند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

۱- دو قطعه عکس ۴×۳  پشت نویسی شده.

۲- اصل و یک برگ روگرفت شناسنامه.

۳- یک برگ روگرفت مدرک تحصیلی.

۴- یک برگ روگرفت کارت پایان خدمت و یا گواهی اشتغال بخدمت یا کارت  معافیت دائم غیر پزشکی.

۵- اصل و روگرفت کارت ملی یا شماره ملی .

۶- خانواده درجه یک شهدا،جانبازان،آزادگان،فرزندان کارکنان نیروهای مسلح و بسیجیان فعال هنگام ثبت نام،اصل و روگرفت مدرک معتبراز سازمان مربوطه  را به منظور برخورداری از امتیازهای مصوب ارائه نمایند.

استخدام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *