ترور ۳۸ ایرانی بی‌گناه در ۱۲ اردیبهشت ماه

۱۱اردیبهشت،

به گزارش خبرنگار سیاست خارجیممتازنیوز، ۳۸ نفر از مردم بی‌گناه ایران در روز ۱۲ اردیبهشت ماه طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۰ توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند.

 اسامی شهدا به شرح زیر است:

ناصر میر، تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۰۴/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۸۰/۰۲/۱۲، محل ترور: آزاد شهر، گروه ترورکننده: اشرار

حسین سرحدی امجز، تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۲/۰۷، تاریخ شهادت: ۱۳۶/۰۲/۱۲، محل ترور: کرمان، گروه ترورکننده: اشرار

سید ضیا الدین هاشمی گلپایگانی، تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۰۹/۱۶، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۲، محل ترور: قم، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

احمد نوری، تاریخ تولد: ۱۳۳۵/۰۵/۱۴، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۲، محل ترور: کرمانشاه، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

خدیجه محمدی، تاریخ شهادت : ۱۳۵۹/۰۲/۱۲، محل ترور: سنندج، گروه ترورکننده: کوموله

حسین امرودستانی، تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۲/۱۲، محل ترور: تهران، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

محمد صادق قپانچی، تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۲، محل ترور: قم، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

قنبر ابراهیم اژدری، تاریخ تولد: ۱۳۲۸/۰۷/۱۵، تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۲/۱۲، محل ترور: تهران، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

محمود پادار کاظم آبادی، تاریخ تولد: ۱۳۳۴/۱۲/۱۲، تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۰۲/۱۲، محل ترور: مشهدگروه، ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

کمیل فرزانگان، تاریخ تولد: ۱۳۱۷/۰۸/۲۲، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۲/۱۲، محل ترور: اصفهان، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

سهراب امیر شاهی، تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۳/۰۷، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۲، محل ترور: تهران، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

ایوب بهادلی، تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۲، محل ترور: قم، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

عباس ابراهیمی پرمکی، تاریخ تولد: ۱۳۰۸/۰۵/۰۸، تاریخ شهادت: ۱۳۶۹/۰۲/۱۲، محل ترور: بم، گروه ترورکننده: اشرار

ابوبکر باربد، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۷/۰۲، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۲/۱۲، محل ترور: ارومیه، گروه ترورکننده: کوموله

قربان بیدخوری، تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۰۳/۱۹، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۲، محل ترور: تهران، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

حسین ابراهیمی پرمکی، تاریخ تولد: ۱۳۰۵/۰۵/۱۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۹/۰۲/۱۲، محل ترور: بم، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

محمد دهری، تاریخ تولد: ۱۳۲۵/۰۶/۳۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۲/۱۲، محل ترور: سردشت، گروه ترورکننده: کوموله

احمد زرینی، تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۰۶/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۲، محل ترور: تهران، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

قاسم آذر ارجمند، تاریخ تولد: ۱۳۳۵/۰۶/۰۹، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۲/۱۲، محل ترور: لنگرود، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

توفیق محمودی، تاریخ تولد: ۱۳۱۸/۰۴/۰۳، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۲، محل ترور: سنندج، گروه ترورکننده: کوموله

مرتضی مطهری، تاریخ شهادت: ۱۳۵۸/۰۲/۱۲، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

عبدالحسین چراغی، تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۱/۰۲ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۲/۱۲، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

حسن تقیلو، تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۷/۱۶، تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۲/۱۲، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

غلام رضا جعفرپور، تاریخ تولد:۱۳۴۵/۰۲/۲۰ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۲/۱۲، گروه ترور کننده: گروهک ت

محمدرضا جمدی، تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۷/۰۱ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۲/۱۲، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

حسن تاجیک، تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۲/۱۹ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۲/۱۲، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

ایوب بهادلی، تاریخ تولد: ۱۳۳۹، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۲/۱۲، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

قربان بیدخوری، تاریخ تولد:۱۳۱۴/۰۳/۱۹ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۲/۱۲، گروه ترورکننده: عناصر تروریست

عابدین انصاری، تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۹/۰۹ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۲/۱۲، وی سرباز بود،گروه ترورکننده: عناصر تروریست

ابوبکر باربد، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۷/۰۲ تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۲/۱۲، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

علی رضا بازدار، تاریخ تولد: ۱۳۲۸/۰۹/۲۸، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۲/۱۲، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

محمد ابراهیم، تاریخ تولد: ۱۳۳۶،تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۲/۱۲، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

فیروز ابوالحسن زاده، تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۲/۰۷ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۲/۱۲، گروه ترور  کننده: گروهک تروریستی منافقین

سهراب امیرشاهی، تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۳/۰۷ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۲/۱۲، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

محمدتقی اصفهانی، تاریخ تولد:۱۳۴۴/۰۱/۱۷ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۲/۱۲، گروه ترور کننده:  گروهک تروریستی منافقین

صالح بختیاری، تاریخ تولد: ۱۳۲۴/۰۴/۰۲ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۲/۱۲، گروه ترور کننده:  گروهک تروریستی منافقین

عباس احمدی نژادجلودار، تاریخ تولد:۱۳۴۱/۰۴/۲۷ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۲/۱۲، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

ذوالفعلی اسماعیلی، تاریخ تولد:۱۳۴۲/۰۱/۰۶ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۲/۱۲، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصرتروریست

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ