تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

کولون نام منطقه ای است که دولت چین در آن هیچ نقش مدیریتی نداشته است.در این منطقه بیش از ۳۳ هزار نفر زندگی میکنند.
این تعداد انسان در یک محوطه ۲۱۰ متری در ۱۲۰ متری زندگی میکنند. این منطقه یکی از پر ازدحام ترین مناطق زندگی بشر روی زمین است.

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

تصاویر پر ازدحام ترین نقطه زمین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.