قیمت ماهی قزل آلا و قیمت روز انواع ماهی در بازار تهران امروز (بهمن ۱۴۰۱)

بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میادین شهرداری تهران قیمت ماهی قزل آلا و همچنین قیمت روز انواع ماهی در بازار امروز تهران دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ در این خبر اطلاع رسانی میگردد.

قیمت ماهی
قیمت ماهی

قیمت ماهی

توجه داشته باشید قیمت ماهی ارائه شده در این جدول مربوط به نرخ مصوب میادین تهران بوده و ممکن است از قیمت ماهی در بازار آزاد و یا سایر شهرستان ها کمتر یا بیشتر باشد.

جدیدترین قیمت ماهی قزل آلا و انواع ماهی در بازار میوه و تره بار تهران امروز ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ مطابق جدول زیر اعلام شده است:

نوع ماهیقیمت هر کیلوگرم
قیمت اردک ماهی ( بالای ۷۰۰گرم)۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سفید دریایی ( بالای ۸۰۰گرم)۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سوف شمال ( بالای ۸۰۰گرم)۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سیم شمال۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال شمال ( بالای ۸۰۰گرم)۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کیلکا۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی آمور پرورشی (بالای۱۵۰۰گرم)۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بیگ هد پرورشی (بالای۲۰۰۰گرم)۶۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی فیتوفاگ (بالای ۱۵۰۰گرم)۵۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۳۰۰ گرم)۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کپور (بالای۱۵۰۰گرم)۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بیاح ( بالای ۲۰۰گرم)۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم)۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه ( بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم )۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بالای ۳۰۰۰گرم )۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت خامه ماهی ( زیبا ) بالای ۳۰۰۰گرم۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت خامه ماهی ( زیبا ) بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سکن با سرودم ( بالای ۲۰۰۰گرم)۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر طلایی ( بالای ۱۰۰۰گرم)۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر طلایی (بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای ۱۰۰۰گرم)۹۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سی بس ( بالای ۴۰۰گرم)۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شانک ( بالای ۴۰۰گرم)۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم)۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم)۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۳۰۰۰گرم)۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای ۱۰۰۰گرم۷۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت طوطی ماهی (بالای ۱۰۰۰گرم)۹۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی عروس (بالای ۷۰۰گرم)۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۱۰۰۰گرم)۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای ۱۰۰۰گرم)۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کتو ( بالای ۵۰۰گرم)۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بالای ۱۰۰۰گرم)۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور( بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم)۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم)۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بچه شیر منجمد (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایز S2,250,000 ریال
قیمت ماهی تیلا پیا فیله شده سایزmو l2,450,000 ریال
قیمت ماهی حسون سایزL350,000 ریال
قیمت ماهی حسون سایزM300,000 ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه سایزXL1,650,000 ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه سایزL1,600,000 ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه سایزM1,500,000 ریال
قیمت ماهی سارم صنعتی سایزlوXL550,000 ریال
قیمت ماهی سرخو سایزL900,000 ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم سایزL450,000 ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم سایزM400,000 ریال
قیمت ماهی سنگسر سایر انواع سایزL,M770,000 ریال
قیمت ماهی سنگسر طلایی سایزL1,200,000 ریال
قیمت ماهی شوریده داخلی سایزXL1,600,000 ریال
قیمت ماهی شوریده داخلی سایزL1,500,000 ریال
قیمت ماهی شوریده داخلی سایزM1,400,000 ریال
قیمت ماهی شیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر بی سرو دم ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی طلال سایزL450,000 ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک سایزXL1,550,000 ریال
قیمت ماهی کفشک سایزL1,450,000 ریال
قیمت ماهی گیش معمولی سایزL800,000 ریال
قیمت ماهی گیش مقوایی سایزL900,000 ریال
قیمت میگوی دریایی با سرسایز۹۱-۱۱۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی با سرسایز۴۱-۶۰۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی با سرسایز۳۱-۴۰۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور سایزXL1,500,000 ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۳۰۰ گرم )۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده آمور (بالای۱۲۰۰گرم)۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده کپور (بالای۱۰۰۰گرم)۹۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده فیتوفاگ (بالای۱۰۰۰گرم)۶۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده بیگ هد (بالای۲۰۰۰گرم)۶۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حسون بالای ۴۰۰گرم۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شهری بالای ۱۰۰۰گرم۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر۱۰۰۰گرم۸۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سکن با سر و دم (سایز L)900,000 ریال
قیمت ماهی شهری سایزl1,000,000 ریال
قیمت ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و…)بالای ۱۰۰۰گرم۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی ( بالای ۵۰۰گرم)۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای۳۰۰گرم)۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰گرم۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم)۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم)۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام ( بالای ۳۰۰۰ گرم)۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم)۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین۷۰۰تا۱۰۰۰گرم۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای ۱۰۰۰ گرم)۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زبان۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کیلکا۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد – سی بس۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی تیلاپیا۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی اوزون برون صید شده ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی اوزون برون زنده ( بالای ۳کیلوگرم )۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی اوزون برون بی سرو دم شکم خالی ۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی تن ( هوور ، گیدر )۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو سایر انواع ( چمن ، سبیتی ،مهاجر ، دندانه) بالای ۱۰۰۰گرم ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گالیت (خرک )بالای ۱۰۰۰گرم ۹۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حمام ( کبوتر ) بالای ۱۰۰۰گرم ۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو پرورشی تازه با سر مخلوط(mix)1,850,000 ریال
قیمت ماهی ساردین جنوب۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال-کپوردریایی ( بالای ۴۰۰گرم)۹۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زرده ۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی روهیتا۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سی بس شکم خالی بدون پولک۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر) بی سر و دم۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی اوزون بر با سر و دم شکم خالی ۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی پلویی سایز بالای ۱۲۰۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون نروژی وارداتی ( بالای ۲۰۰۰گرم )۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت استیک ماهی سالمون نروژی (حلقه ای)۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تا این لحظه ۶۰نظر ثبت شده
 1. مصی گفت:

  سلام
  تامین کننده ماهی جنوب هستم
  ۰۹۹۰۳۳۲۳۴۱۲
  دوستان مغازه دار فروشگاهها و صادرکننده ها می توانند جهت استعلام قیمت تماس بگیرند با شماره ۰۹۹۰۳۳۲۳۴۱۲
  ارسال بار به بازار بعثت امکان پذیر است
  ارسال بار به کل ایران امکان پذیر است
  این پیام بدون تاریخ است
  و هر موقع نیاز به قیمت داشتید تماس بگیرید یا در واتس اپ پیام بگذارید

 2. ساشا گفت:

  قیمت ها رو زدید تیر ۱۴۰۱، ایناکه مال دهه پنجاهه ، آخه نا مسلمون تو کدوم بازار تهران این قیمت عرضه میشه اگرم باشه فقط قیمت درج شدشونه یخچالو انبارشون خالیه میگن نداریم با این دروغا میخواین فقط جو بازارو آروم کنید اما فقط ریدید … البته حق این ملته کمشونه

  • ممتاز نیوز گفت:

   این قیمت ها به صورت مستقیم از میادین میوه و تره بار تهران جمع آوری میشوند و طبق بررسی های انجام شده بیشتر ماهی هایی که نرخ آنها اعلام شده در اکثر میادین وجود دارند و به همین نرخ به فروش می رسند.

 3. موسوی گفت:

  فروش ماهی قزل آلا ۱۰ تن ، به صورت یکدست ۹۰۰ گرم الی۱۲۰۰ گرم ، جهت اطلاع از قیمت روز ماهی در این وزن تماس حاصل نمائید . ۰۹۱۲۳۴۲۶۰۹۸

 4. حمید گفت:

  توی تمام عمرم فقط یکبار ماهی قزل آلا خریدم. اونم به سفارش پدر خدابیامرزم. کیلیویی سه هزارتومن بود. خیلی دوست دارم ماهی و میگو بخورم اما خیلی گرونه. دو و نیم میلیون درآمدمه. جرئتش رو ندارم بخرم. دو تا دریا تو ایران داریم با کلی کارگاههای پرورش ماهی. چرا باید اینقدر ماهی گرون باشه؟

 5. بهاره گفت:

  سلام لطفا قیمت بدید.برای فروش میخواهم.۰۹۹۱۶۵۱۶۹۵۱

 6. رحیمی گفت:

  سلام
  حدود سی تن کپور زرد طلایی دارم برای فروش اخر مهرماه

  • رضا گفت:

   کیلو چند.خریدارم

   • فاطمه گفت:

    کپور طلایی روزانه یک الی ۲تن قیمت کیلویی ۳۲
    ۰۹۳۹۰۹۳۹۳۳۱
    کپور نقره ای روزانه ۱ الی ۲تن کیلویی ۲۰

   • مهدی نام شما... گفت:

    سلام ماهی کپور با شانگ اصل جنوب قیمت زیر کل بازار عمده میدم مشتری واقعی تماس بگیره ۰۹۱۶۵۸۹۸۰۵۱صویلات

 7. امید گفت:

  سه تن ماهی قزل آلا در وزن ۴۰۰ گرم تا ۸۰۰ گرم به صورت عمده در استان کرمان به فروش میرسد.
  قیمت کیلویی ۵۰ هزار تومان (۲۴ تیر ۱۴۰۰)
  شماره تماس ۰۹۳۰۴۴۲۱۵۶۵

 8. مهدی گفت:

  په چطور تو تهران ماهی شوریده ۱۸۰ تومان خریدم

  • مهدینام شما... گفت:

   سلام ۱۵۰۰من میدم

  • مهدی نام شما... گفت:

   سلام ماهی شوریده با هامور دارم قیمت ۱۴۰درشت تازه ارسال هم داریم مشتری واقعی تماس بگیره ۰۹۱۶۵۸۹۸۰۵۱ صویلات

 9. مهدی گفت:

  این قیمت ها تو تهران هستن ؟

 10. مسعود گفت:

  ۰۹۱۸۹۱۴۳۸۰۷ ماهی عمده جنوب خواستید زنگ بزنید ماهی تازه صید روز بهترین کیفیت

 11. مسعود گفت:

  سلام هر کس ماهی تازه و صید روز میخواد باهام تماس بگیره چه عمده چه خورده فروشی من از جزیره خارک ارسال میکنم بهترین ماهی جنوب متعلق ب جزیره خارک هست ۰۹۱۸۹۱۴۳۸۰۷

 12. علی گفت:

  ماهی صبور میخوام…. پنج یا شش تا صبور ( نر )
  کی میتونه صبور بفرسته تهران؟

  • مهدینام شما... گفت:

   اقا علی برا کجا میخوای صبور

 13. فاطمه گفت:

  یعنی چی؟؟ من بوشهدم امروز شوریده گرفتم کیلویی ۱۵۰ بعد تهران زده ۷۹؟؟؟ شیر ۱۰۰ تهران حدودا ۷۰؟؟؟؟ یکم زیادی عجیب نیست؟؟؟

  • احسان سهی کیش گفت:

   این قیمتها واسه درب منزل حسن خان روحانیه🤣

 14. امیر گفت:

  سلام من برای تهیه ماهی با قیمت مناسب و تنوع بالا در تهران به کجا باید مراجعه کنم دقیقا؟! یه سری میگن بازار ماهی بعثت و یه سری میگن بازارچه‌های محلی بعضی‌ها هم سایت های اینترنتی رو پیشنهاد میدن. لطفاً راهنمایی کنید

 15. علیرضا گفت:

  حدود ۱۰تن شمش ماهی قزل الا سایز L11تا L14 برای فروش موجود تست

 16. قزل 09177105930 تماس گفت:

  برا تهیه بچه ماهی قزل و پرواری در شیراز و اطراف

 17. سعید گفت:

  ۴ تن ماهی تیلاپیا

 18. عرفان گفت:

  ماهی شیر تور ۹۷

  ماهی شیر قلاب ۱۷۰

  ماهی حلوا سیاه درشت ۷۰ متوسط ۴۵

  ماهی شوریده درشت ۱۶۰ متوسط ۶۰

  ماهی تون ۴۵ ماهی هوور ۵۹

  ماهی دولمی متوسط ۴۵ درشت ۶۵

  ماهی جیش متوسط ۵۵درشت ۷۵

  ماهی حلواسفید۲۳۰

  ماهی زرده ۵۰

  ماهی سکن ۷۹

  ماهی قباد ۸۰

  ماهی حمام متوسط ۵۰ درشت ۸۵

  ماهی بمبک ۳۸

  _____

  میگو درشت صورتی ۱۷۰

  میگو درشت صورتی معمولی ۹۰

  میگو سرتیز خوب ۶۷

  میگو سرتیز متوسط ۵۵

  میگو پلویی مخلوط خوب ۳۰

  پلویی ریز مخلوط ۲۵

  برای اطلاع بیشتر به شماره ۰۹۳۷۷۶۹۳۶۹۷ تماس بگیرید قیمت روز و ماهی تازه به تمامی شهرستان ها ارسال داریم عمده و غیره در خدمت شما هستم

 19. نوید غلامی گفت:

  حدود یک ونیم تن ماهی کپور و امور پرورش جهت فروش .استان فارس فسا

 20. علی محمدی گفت:

  سلام
  تامین کننده ماهی جنوب هستم
  دوستان مغازه دار فروشگاهها و صادرکننده ها می توانند جهت استعلام قیمت تماس بگیرند با شماره ۰۹۹۱۷۸۱۰۶۱۷
  ارسال بار به بازار بعثت امکان پذیر است
  ارسال بار به کل ایران امکان پذیر است
  این پیام بدون تاریخ است
  و هر موقع نیاز به قیمت داشتید تماس بگیرید یا در واتس اپ پیام بگذارید

 21. Mobina گفت:

  سلام وقتتون بخیر بنده دو تن ماهی سی بس خریدارم کسی ک عمده فروشی این نوع ماهی رو داره با شماره زیر تماس بگیره ۰۹۹۲۰۲۲۱۴۲۹

 22. حسین گفت:

  سلام دوستان تولید کننده و تامین کننده ماهیان گرمابی کپور امور فیتو فاک وبگیهد وهمچنین تیلاپیا میباشم تناژ بالا
  انواع بچ ماهی گرمابی گرمی هم تولید میشود
  جهت هماهنگی
  ایدی اینستا @fish_home1
  تماس ۰۹۱۲۰۷۴۵۹۳۷ غیاثی

 23. عباس گفت:

  سلام
  حدود ۱۵ تن ماهی قزل الای فرانسه برای فروش دارم وزن ۴۰۰ گرم تا ۱ کیلو
  فقط نقدی. ۰۹۳۰۱۰۸۵۸۵۶

 24. حسین گفت:

  سلام .
  ۲ تن سالمون با بهترین کیفیت رو دارم که باقیمت مناسب قصد فروشش رو دارم
  ۰۹۱۲۳۰۳۳۲۵۷

 25. محمدی گفت:

  سلام
  فیل ماهی دارم
  روزانه ۵۰۰کیلو
  زنده و صید شده
  به قیمت روز
  ۰۹۹۱۷۸۱۰۶۱۷
  تامین کننده بچه ماهی هم هستم

  • محمدی گفت:

   این نظر مربوط به اردیبهشت ۹۹ می‌باشد
   برای اطلاع از قیمت های روز لطفاً تماس بگیرید
   ۰۹۹۱۷۸۱۰۶۱۷ محمدی

  • نام شما... گفت:

   هر کیلو چند

  • مهدی گفت:

   سلام قیمت ؟

 26. سامان گفت:

  سلام ،حدود هشت تن ماهی قزل آلا فرانسوی دارم برای فروش ،با وزن چهرصد به بالا
  ۰۹۳۹۷۰۲۲۶۸۰

 27. سهند گفت:

  سلام من خودم شیلات دارم بهترین ماهی قزل لا لا که از آب رود خانه تهیه شده است.
  جهت هماهنگی بابت خرید ۰۹۳۷۶۷۶۱۱۴۸

 28. پیمان گفت:

  با سلام و وقت بخیر قیمت بازار که خیلی بالاتر از این قیمت ها هست. این قیمت مربوط به کجاست؟؟؟
  قصد خرید ماهی دریایی در حد ۵۰ تا ۱۰۰ کیلو رو دارم در تهران لطفا میشه راهنمایی کنید از کجا میتونم با قیمت مناسب بگیرم و یا کسی رو معرفی بفرمایید؟
  با تشکر

  • سلام کرمی هستم از جنوب اگه خواستید عرضه مستقیم ماهی تازه در خدمتم شماره تماس ۰۹۳۶۹۳۹۴۴۱۱ گفت:

   اگه ماهی تازه جنوب خواستید در خدمتم شماره تماس ۰۹۳۶۹۳۹۴۴

  • عرفان گفت:

   ماهی و میگو جنوب تازه با قیمت مناسب در خدمت عزیزان هستم ۰۹۳۷۷۶۰۳۶۹۷

  • ماهی فروشی شکاری گفت:

   ماهی و میگو جنوب صید روز با قیمت جنوب
   mahii_city
   ۰۹۳۸۷۶۰۲۲۸۳

 29. رنجبر گفت:

  سلام این قیمتا که زدید مال کجا هست اگر بخوام تهیه کنم با چه شماره ای باید تماس بگیرم؟
  تو شهر شیراز قیمتا خیلی بالاتر از اینه قیمتایی که زدید مال کجاست؟

  • مالکی گفت:

   سلام لطفا با این شماره تماس بگیرید
   ۰۹۱۲۰۶۲۰۱۶۴

 30. سروش گفت:

  سلام ممنون میشم اگر بتونید منو راهنمایی کنید که قیمت روز بچه ماهی قزل‌آلا رو از کجا میتونم پیدا کنم؟؟
  من حدود «۲۰,۰۰۰ » عدد بچه ماهی قزل‌آلای آلمانی دارم که میانگین وزن ۸۵ – ۹۰ گرم هستش و قصد فروششون رو دارم ولی قیمت بازار رو نمیتونم از هیچ سایتی پیدا کنم.

 31. m.n.monfared@gmail.com گفت:

  سلام حدود ۹ تن ماهی سالمون نروژ دارم برای فروش نقدی وزن حدود ۴ کیلوگرم
  ۰۹۱۲۸۰۴۹۸۶۹

 32. مهدی گفت:

  سلام پرورش ماهی گرمابی دارم ۲۶/۷/۹۶صید کردم انواع ماهی کپور آمور فیگوفاگ بی گت کله گنده آماده فروش کرمانشاه ۰۹۱۱۸۱۰۴۹۹۶

 33. Kambiz گفت:

  کپور طلایی بشقابی با میانگین وزنی ۷۰۰ گرم سی تن اماده فروش
  ۰۹۰۱۲۰۲۰۰۲۶

 34. اسماعیل بستانی گفت:

  با سلام و خسته نباشید من از قیمت ماهی و دیگر قیمتهای اعلان شده استفاده میکنم به خاطر همه زحمات شما ممنونم اگر کانال تلگرامی داشتید عالی میشد
  در هر صورت بخاطر زحمات بی دریغ شما متشکرم

 35. فرزان گفت:

  سلام باتشکر متاسفانه این قیمت هارعایت نمیشود وباتوجه به تهدید پوکی استخوان دراثرمصرف کم ماهی درسبد غذایی ایرانیان دولت باید فکری برای نظارت قیمت بنماید دربازار ماهی تبریز مثلا قیمت ماهی سرخو باسرودم کیلویی ۳۰هزار تومان به فروش میرسد

 36. سهیل گفت:

  قیمتا از کجا تهیه شده ؟ کدوم بازار ؟؟.

 37. ممنون و تشکر ، خوبه گفت:

  فروش عمده ی تن ماهیان، شیر، هوور، زرده، سارم و غیره.

  توافقی در اسکله شیلات بوشهر بندر صیادی بوشهر
  بوشهر، صلح آباد، چهارراه شیلات، (فلکه میگو )خ ولفجر بندر صیادی بوشهر.
  فقط عمده فروشان و خریداران عمده تماس بگیرند.
  ارسال به تمام نقاط کشور.
  شرکت خدمات دریایی و صیادی تندیس خلیج فارس.
  اولین بهره بردار خصوصی اداره شیلات استان بوشهر

  Email: tandispersiangulf_com@yahoo.com

  • مجیدنام شما... گفت:

   سلام ممنونم جهت اعلام قیمت تماس بگیرین ۰۹۱۲۸۸۸۶۹۷۲

  • نام شما...ميلاد گفت:

   لطفا جهت استعلام قیمت شماره تماس بذارید
   ٠٩١۶٣۵٠٣٠٠٧

 38. احمد قلیج خانی گفت:

  با سلام ماهی قزل آلا دارم میخواستم بازار فروشش رو پیدا کنم روزانه ۵۰۰ کیلو برا فروش دارم

  • سپهر گفت:

   سلام. قیمت هر کیلو چند؟

   • پژمان گفت:

    سلام حدود ۱۰ تن ماهی قزل سالمون با میانگین۱٫۵کیلو دارم برای فروش. فروش فقط نقدی.
    ۰۹۱۳۲۸۲۵۹۷۸

   • محمد گفت:

    سلام و خسته نباشید
    *ما این ماهی ها رو بصورت روزانه و حجم بالا خریداریم..
    دوستانی که میتونن تامین کنند لطفا لیست قیمت هارو به این شماره ارسال کنند…سپاس
    ۰۹۱۷۳۲۴۲۷۴۱
    شیر
    شوریده درشت
    شانک صورتی
    گیش
    حلوا بندری
    حسون
    حلوا صافی
    کفشک
    دم سیاه
    دم سبز

  • ناصرنام شما... گفت:

   کانال آبزیان کشور:
   کانال آبزیان کشور:
   🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠کانال بزرگ وسراسری آبزیان کشور
   این کانال در زمینه تبلیغات،بازاریابی آبزیان و خدمات وابسته فعالیت دارد.
   جهت ارسال تبلیغات خود به ادرس زیر
   آگهی ارسال کنید
   @fish_healthy

   لینک کانال بزرگ آبزیان کشور @fish_health

  • ناصرنام شما... گفت:

   ۰۹۱۰۷۷۰۷۴۲۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *