قیمت ماهی قزل آلا و قیمت روز انواع ماهی در بازار تهران امروز (آذر ۱۴۰۰)

بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میادین شهرداری تهران قیمت ماهی قزل آلا و همچنین قیمت روز انواع ماهی در بازار امروز تهران دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ در این خبر اطلاع رسانی میگردد.

قیمت ماهی
قیمت ماهی

قیمت ماهی

توجه داشته باشید قیمت ماهی ارائه شده در این جدول مربوط به نرخ مصوب میادین تهران بوده و ممکن است از قیمت ماهی در بازار آزاد و یا سایر شهرستان ها کمتر یا بیشتر باشد.

جدیدترین قیمت ماهی قزل آلا و انواع ماهی در بازار میوه و تره بار تهران امروز ۸ آذر ۱۴۰۰ مطابق جدول زیر اعلام شده است:

نوع ماهیقیمت هر کیلوگرم
قیمت ماهی شمال، اردک ماهی ( بالای ۷۰۰گرم)۸۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سفید شمال آزاد ( بالای ۸۰۰گرم)۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سفید شمال آزاد (بین ۵۰۰تا ۸۰۰گرم)۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سوف ( بالای ۸۰۰گرم)۸۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سوف ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم)۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سیم۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کفال ( بالای ۸۰۰گرم)۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کفال ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم)۸۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کیلکا۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی آمور (بالای۱۵۰۰گرم)۵۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی آمور (۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم)۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی بیگ هد (بالای۳۰۰۰گرم)۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی بیگ هد( ۲۰۰۰تا۳۰۰۰گرم)۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ (بالای ۱۵۰۰گرم)۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ (زیر ۱۵۰۰گرم)۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قزل آلای رنگین کمان ( بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم)۷۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کپور دریایی شمال ( بالای ۴۰۰گرم)۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کپور (بالای۱۵۰۰گرم)۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کپور (بین۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم)۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بیاح ( بالای ۲۰۰گرم)۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو (کمتر از۵۰۰گرم)۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم)۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه ( بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم )۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بالای ۳۰۰۰گرم )۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا ) بالای ۳۰۰۰گرم۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا ) بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم)۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو اصل ( بالای ۳۰۰۰گرم)۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو اصل( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سکن با سرودم ( بالای ۲۰۰۰گرم)۷۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسرطلایی ( بالای ۱۰۰۰گرم)۸۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر طلایی (بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۸۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای ۱۰۰۰گرم)۶۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی سی بس۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شانک ( بالای ۴۰۰گرم)۷۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم)۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم)۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۳۰۰۰گرم)۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم ( بالای۳۰۰۰گرم)۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای ۱۰۰۰گرم۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی طوطی ماهی (بالای ۱۰۰۰گرم)۶۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی عروس(بالای ۷۰۰گرم)۴۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۳۰۰۰گرم)۷۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین۰۰۰ ۱تا۳۰۰۰گرم)۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای ۳۰۰۰گرم)۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم)۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کتو ( بالای ۵۰۰گرم)۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بالای ۱۰۰۰گرم)۸۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم)۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم)۵۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۶۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر ( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم)۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم خالی ( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم)۷۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور ( بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم)۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور ( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم)۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد بچه شیر (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایزS1,150,000 ریال
قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایزmو l1,200,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حسون سایزL260,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حسون سایزM200,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزXL910,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزL890,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزM850,000 ریال
قیمت ماهی منجمد راشگو سایزL,XL1,260,000 ریال
قیمت ماهی منجمد ردکاد وارداتی سایزL200,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سارم صنعتی سایزlوXL350,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سرخو سایزL860,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایزL340,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایزM310,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سنگسر سایر انواع سایزL,M570,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سنگسر طلایی سایزL820,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزXL890,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزL720,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزM690,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد شیر بی سرو دم ۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد طلال سایزL350,000 ریال
قیمت ماهی منجمد کوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم۶۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم۵۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کفشک سایزXL790,000 ریال
قیمت ماهی منجمد کفشک سایزL770,000 ریال
قیمت ماهی منجمد گیش معمولی سایزL470,000 ریال
قیمت ماهی منجمد گیش مقوایی سایزL590,000 ریال
قیمت ماهی منجمد میش سایز x و,xl540,000 ریال
قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۵۱، ۶۰۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۴۱، ۵۰۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۳۱، ۴۰۱,۷۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد هامور سایزXL790,000 ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۳۰۰ گرم )۸۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده آمور (بالای ۱۲۰۰ گرم)۵۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده پرورشی کپور (بالای ۱۰۰۰ گرم)۴۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده فیتوفاگ (بالای ۱۰۰۰ گرم)۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده بیگ هد (بالای ۲۰۰۰ گرم)۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حسون بالای ۴۰۰ گرم۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شهری بالای ۱۰۰۰ گرم۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبز زیر ۱۰۰۰ گرم۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی تازه با سرمخلوط ( mix )1,280,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سکن با سر و دم (سایز L)780,000 ریال
قیمت ماهی منجمد ماهی شهری سایزl595,000 ریال
قیمت میگو منجمد پرورشی مخلوط ( mix )1,180,000 ریال
قیمت میگوی دریایی تازه با سر مخلوط ( سایز ۵۱، ۶۰)۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و…)بالای ۱۰۰۰ گرم۵۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی ( بالای ۵۰۰ گرم)۸۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای۵۰۰ گرم)۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم)۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم)۸۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام ( بالای ۳۰۰۰ گرم)۷۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم)۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین۷۰۰تا۱۰۰۰گرم۶۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای ۱۰۰۰ گرم)۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زبان۵۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کیلکا۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد ، سی بس۷۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی تیلاپیا۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی اوزون برون پرورشی صید شده ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی اوزون برون زنده ( بالای ۳کیلوگرم )۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی اوزون برون بی سرو دم شکم خالی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی اوزون برون فیله شده۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده )۴۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی سی بریم ۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو سایر انواع ( چمن ، سبیتی ،مهاجر ، دندانه) بالای ۱۰۰۰گرم ۸۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو عینکی ( بالای ۱۰۰۰گرم )۶۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گالیت (خرک )بالای ۱۰۰۰گرم ۵۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حمام ( کبوتر ) بالای ۱۰۰۰گرم ۴۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی ساردین جنوب۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی روهیتا۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زرده۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون نروژی وارداتی ( بالای ۲۰۰۰گرم )۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون نروژی بدون سرو دم اسلایس شده ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
تا این لحظه ۴۷نظر ثبت شده
 1. بهاره گفت:

  سلام لطفا قیمت بدید.برای فروش میخواهم.۰۹۶۵۱۶۹۵۱

 2. رحیمی گفت:

  سلام
  حدود سی تن کپور زرد طلایی دارم برای فروش اخر مهرماه

  • رضا گفت:

   کیلو چند.خریدارم

   • فاطمه گفت:

    کپور طلایی روزانه یک الی ۲تن قیمت کیلویی ۳۲
    ۰۹۳۹۰۹۳۹۳۳۱
    کپور نقره ای روزانه ۱ الی ۲تن کیلویی ۲۰

 3. امید گفت:

  سه تن ماهی قزل آلا در وزن ۴۰۰ گرم تا ۸۰۰ گرم به صورت عمده در استان کرمان به فروش میرسد.
  قیمت کیلویی ۵۰ هزار تومان (۲۴ تیر ۱۴۰۰)
  شماره تماس ۰۹۳۰۴۴۲۱۵۶۵

 4. مهدی گفت:

  په چطور تو تهران ماهی شوریده ۱۸۰ تومان خریدم

 5. مهدی گفت:

  این قیمت ها تو تهران هستن ؟

 6. مسعود گفت:

  ۰۸۴۳۸۰۷ ماهی عمده جنوب خواستید زنگ بزنید ماهی تازه صید روز بهترین کیفیت

 7. مسعود گفت:

  سلام هر کس ماهی تازه و صید روز میخواد باهام تماس بگیره چه عمده چه خورده فروشی من از جزیره خارک ارسال میکنم بهترین ماهی جنوب متعلق ب جزیره خارک هست ۰۸۴۳۸۰۷

 8. فاطمه گفت:

  یعنی چی؟؟ من بوشهدم امروز شوریده گرفتم کیلویی ۱۵۰ بعد تهران زده ۷۹؟؟؟ شیر ۱۰۰ تهران حدودا ۷۰؟؟؟؟ یکم زیادی عجیب نیست؟؟؟

  • احسان سهی کیش گفت:

   این قیمتها واسه درب منزل حسن خان روحانیه🤣

 9. علیرضا گفت:

  حدود ۱۰تن شمش ماهی قزل الا سایز L11تا L14 برای فروش موجود تست

 10. قزل 09177105930 تماس گفت:

  برا تهیه بچه ماهی قزل و پرواری در شیراز و اطراف

 11. سعید گفت:

  ۴ تن ماهی تیلاپیا

 12. عرفان گفت:

  ماهی شیر تور ۹۷

  ماهی شیر قلاب ۱۷۰

  ماهی حلوا سیاه درشت ۷۰ متوسط ۴۵

  ماهی شوریده درشت ۱۶۰ متوسط ۶۰

  ماهی تون ۴۵ ماهی هوور ۵۹

  ماهی دولمی متوسط ۴۵ درشت ۶۵

  ماهی جیش متوسط ۵۵درشت ۷۵

  ماهی حلواسفید۲۳۰

  ماهی زرده ۵۰

  ماهی سکن ۷۹

  ماهی قباد ۸۰

  ماهی حمام متوسط ۵۰ درشت ۸۵

  ماهی بمبک ۳۸

  _____

  میگو درشت صورتی ۱۷۰

  میگو درشت صورتی معمولی ۹۰

  میگو سرتیز خوب ۶۷

  میگو سرتیز متوسط ۵۵

  میگو پلویی مخلوط خوب ۳۰

  پلویی ریز مخلوط ۲۵

  برای اطلاع بیشتر به شماره ۰۹۳۷۷۶۹۳۶۹۷ تماس بگیرید قیمت روز و ماهی تازه به تمامی شهرستان ها ارسال داریم عمده و غیره در خدمت شما هستم

 13. نوید غلامی گفت:

  حدود یک ونیم تن ماهی کپور و امور پرورش جهت فروش .استان فارس فسا

 14. علی محمدی گفت:

  سلام
  تامین کننده ماهی جنوب هستم
  دوستان مغازه دار فروشگاهها و صادرکننده ها می توانند جهت استعلام قیمت تماس بگیرند با شماره ۰۹۷۸۱۰۶۱۷
  ارسال بار به بازار بعثت امکان پذیر است
  ارسال بار به کل ایران امکان پذیر است
  این پیام بدون تاریخ است
  و هر موقع نیاز به قیمت داشتید تماس بگیرید یا در واتس اپ پیام بگذارید

 15. Mobina گفت:

  سلام وقتتون بخیر بنده دو تن ماهی سی بس خریدارم کسی ک عمده فروشی این نوع ماهی رو داره با شماره زیر تماس بگیره ۰۹۹۲۰۲۱۱۴۲۹

 16. حسین گفت:

  سلام دوستان تولید کننده و تامین کننده ماهیان گرمابی کپور امور فیتو فاک وبگیهد وهمچنین تیلاپیا میباشم تناژ بالا
  انواع بچ ماهی گرمابی گرمی هم تولید میشود
  جهت هماهنگی
  ایدی اینستا @fish_home1
  تماس ۰۲۰۷۴۵۹۳۷ غیاثی

 17. عباس گفت:

  سلام
  حدود ۱۵ تن ماهی قزل الای فرانسه برای فروش دارم وزن ۴۰۰ گرم تا ۱ کیلو
  فقط نقدی. ۰۹۳۰۱۰۸۵۸۵۶

 18. حسین گفت:

  سلام .
  ۲ تن سالمون با بهترین کیفیت رو دارم که باقیمت مناسب قصد فروشش رو دارم
  ۰۲۳۰۳۳۲۵۷

 19. محمدی گفت:

  سلام
  فیل ماهی دارم
  روزانه ۵۰۰کیلو
  زنده و صید شده
  به قیمت روز
  ۰۹۷۸۱۰۶۱۷
  تامین کننده بچه ماهی هم هستم

  • محمدی گفت:

   این نظر مربوط به اردیبهشت ۹۹ می‌باشد
   برای اطلاع از قیمت های روز لطفاً تماس بگیرید
   ۰۹۷۸۱۰۶۱۷ محمدی

  • نام شما... گفت:

   هر کیلو چند

 20. سامان گفت:

  سلام ،حدود هشت تن ماهی قزل آلا فرانسوی دارم برای فروش ،با وزن چهرصد به بالا
  ۰۹۳۹۷۰۲۲۶۸۰

 21. سهند گفت:

  سلام من خودم شیلات دارم بهترین ماهی قزل لا لا که از آب رود خانه تهیه شده است.
  جهت هماهنگی بابت خرید ۰۹۳۷۶۷۶۱۱۴۸

 22. پیمان گفت:

  با سلام و وقت بخیر قیمت بازار که خیلی بالاتر از این قیمت ها هست. این قیمت مربوط به کجاست؟؟؟
  قصد خرید ماهی دریایی در حد ۵۰ تا ۱۰۰ کیلو رو دارم در تهران لطفا میشه راهنمایی کنید از کجا میتونم با قیمت مناسب بگیرم و یا کسی رو معرفی بفرمایید؟
  با تشکر

  • سلام کرمی هستم از جنوب اگه خواستید عرضه مستقیم ماهی تازه در خدمتم شماره تماس ۰۹۳۶۹۳۹۴۴۱۱ گفت:

   اگه ماهی تازه جنوب خواستید در خدمتم شماره تماس ۰۹۳۶۹۳۹۴۴

  • عرفان گفت:

   ماهی و میگو جنوب تازه با قیمت مناسب در خدمت عزیزان هستم ۰۹۳۷۷۶۰۳۶۹۷

  • ماهی فروشی شکاری گفت:

   ماهی و میگو جنوب صید روز با قیمت جنوب
   mahii_city
   ۰۹۳۸۷۶۰۲۲۸۳

 23. رنجبر گفت:

  سلام این قیمتا که زدید مال کجا هست اگر بخوام تهیه کنم با چه شماره ای باید تماس بگیرم؟
  تو شهر شیراز قیمتا خیلی بالاتر از اینه قیمتایی که زدید مال کجاست؟

  • مالکی گفت:

   سلام لطفا با این شماره تماس بگیرید
   ۰۲۰۶۲۰۱۶۴

 24. سروش گفت:

  سلام ممنون میشم اگر بتونید منو راهنمایی کنید که قیمت روز بچه ماهی قزل‌آلا رو از کجا میتونم پیدا کنم؟؟
  من حدود «۲۰,۰۰۰ » عدد بچه ماهی قزل‌آلای آلمانی دارم که میانگین وزن ۸۵ – ۹۰ گرم هستش و قصد فروششون رو دارم ولی قیمت بازار رو نمیتونم از هیچ سایتی پیدا کنم.

 25. m.n.monfared@gmail.com گفت:

  سلام حدود ۹ تن ماهی سالمون نروژ دارم برای فروش نقدی وزن حدود ۴ کیلوگرم
  ۰۲۸۰۴۹۸۶۹

 26. مهدی گفت:

  سلام پرورش ماهی گرمابی دارم ۲۶/۷/۹۶صید کردم انواع ماهی کپور آمور فیگوفاگ بی گت کله گنده آماده فروش کرمانشاه ۰۱۸۱۰۴۹۹۶

 27. Kambiz گفت:

  کپور طلایی بشقابی با میانگین وزنی ۷۰۰ گرم سی تن اماده فروش
  ۰۹۰۱۲۰۲۰۰۲۶

 28. اسماعیل بستانی گفت:

  با سلام و خسته نباشید من از قیمت ماهی و دیگر قیمتهای اعلان شده استفاده میکنم به خاطر همه زحمات شما ممنونم اگر کانال تلگرامی داشتید عالی میشد
  در هر صورت بخاطر زحمات بی دریغ شما متشکرم

 29. فرزان گفت:

  سلام باتشکر متاسفانه این قیمت هارعایت نمیشود وباتوجه به تهدید پوکی استخوان دراثرمصرف کم ماهی درسبد غذایی ایرانیان دولت باید فکری برای نظارت قیمت بنماید دربازار ماهی تبریز مثلا قیمت ماهی سرخو باسرودم کیلویی ۳۰هزار تومان به فروش میرسد

 30. سهیل گفت:

  قیمتا از کجا تهیه شده ؟ کدوم بازار ؟؟.

 31. ممنون و تشکر ، خوبه گفت:

  فروش عمده ی تن ماهیان، شیر، هوور، زرده، سارم و غیره.

  توافقی در اسکله شیلات بوشهر بندر صیادی بوشهر
  بوشهر، صلح آباد، چهارراه شیلات، (فلکه میگو )خ ولفجر بندر صیادی بوشهر.
  فقط عمده فروشان و خریداران عمده تماس بگیرند.
  ارسال به تمام نقاط کشور.
  شرکت خدمات دریایی و صیادی تندیس خلیج فارس.
  اولین بهره بردار خصوصی اداره شیلات استان بوشهر

  Email: tandispersiangulf_com@yahoo.com

  • مجیدنام شما... گفت:

   سلام ممنونم جهت اعلام قیمت تماس بگیرین ۰۲۸۸۸۶۹۷۲

  • نام شما...ميلاد گفت:

   لطفا جهت استعلام قیمت شماره تماس بذارید
   ٠٩١۶٣۵٠٣٠٠٧

 32. احمد قلیج خانی گفت:

  با سلام ماهی قزل آلا دارم میخواستم بازار فروشش رو پیدا کنم روزانه ۵۰۰ کیلو برا فروش دارم

  • سپهر گفت:

   سلام. قیمت هر کیلو چند؟

   • پژمان گفت:

    سلام حدود ۱۰ تن ماهی قزل سالمون با میانگین۱٫۵کیلو دارم برای فروش. فروش فقط نقدی.
    ۰۳۲۸۲۵۹۷۸

  • ناصرنام شما... گفت:

   کانال آبزیان کشور:
   کانال آبزیان کشور:
   🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠کانال بزرگ وسراسری آبزیان کشور
   این کانال در زمینه تبلیغات،بازاریابی آبزیان و خدمات وابسته فعالیت دارد.
   جهت ارسال تبلیغات خود به ادرس زیر
   آگهی ارسال کنید
   @fish_healthy

   لینک کانال بزرگ آبزیان کشور @fish_health

  • ناصرنام شما... گفت:

   ۰۰۷۷۰۷۴۲۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ