قیمت روز انواع ماهی در بازار تهران امروز (تیر ۱۴۰۰)

بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میادین شهرداری تهران قیمت روز انواع ماهی در بازار امروز تهران به شرح زیر اعلام میگردد.

قیمت ماهی
قیمت ماهی

قیمت ماهی

توجه داشته باشید قیمت ماهی ارائه شده در این جدول مربوط به نرخ مصوب میادین تهران بوده و ممکن است در مناطق مختلف در بازار تهران کمتر یا بیشتر باشد.

جدیدترین قیمت روز انواع ماهی در بازار میوه و تره بار تهران امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ مطابق جدول زیر اعلام شده است:

نوع ماهیقیمت هر کیلوگرم
قیمت ماهی شمال، اردک ماهی ( بالای ۷۰۰گرم)۸۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سفید دریایی ( بالای ۸۰۰گرم)۹۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سفید دریایی (بین ۵۰۰تا ۸۰۰گرم)۸۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سوف ( بالای ۸۰۰گرم)۹۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سوف ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم)۷۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سیم۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کفال ( بالای ۸۰۰گرم)۸۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کفال ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم)۷۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کیلکا۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی آمور (بالای۱۵۰۰گرم)۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی آمور (۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم)۴۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی بیگ هد (بالای۳۰۰۰گرم)۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی بیگ هد( ۲۰۰۰تا۳۰۰۰گرم)۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ (بالای ۱۵۰۰گرم)۲۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ (زیر ۱۵۰۰گرم)۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قزل آلای رنگین کمان ( بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم)۵۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کپور (بالای۱۵۰۰گرم)۴۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کپور (بین۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم)۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم۸۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم۷۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بیاح ( بالای ۲۰۰گرم)۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو (کمتر از۵۰۰گرم)۵۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم)۹۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه ( بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۹۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم )۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بالای ۳۰۰۰گرم )۹۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا ) بالای ۳۰۰۰گرم۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا ) بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم۳۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم)۳۶۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو اصل ( بالای ۳۰۰۰گرم)۸۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو اصل( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۹۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سکن با سرودم ( بالای ۲۰۰۰گرم)۵۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسرطلایی ( بالای ۱۰۰۰گرم)۷۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر طلایی (بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۷۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای ۱۰۰۰گرم)۶۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی سی بس۷۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شانک ( بالای ۴۰۰گرم)۶۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم)۹۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم)۸۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۳۰۰۰گرم)۹۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم ( بالای۳۰۰۰گرم)۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای ۱۰۰۰گرم۵۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی طوطی ماهی (بالای ۱۰۰۰گرم)۵۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی عروس(بالای ۷۰۰گرم)۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۶۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۳۰۰۰گرم)۶۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین۰۰۰ ۱تا۳۰۰۰گرم)۶۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای ۳۰۰۰گرم)۴۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم)۵۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کتو ( بالای ۵۰۰گرم)۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بالای ۱۰۰۰گرم)۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم)۷۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم)۴۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۴۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۳۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر ( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم)۵۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم خالی ( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم)۶۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور ( بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم)۷۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور ( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم)۷۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد بچه شیر (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایزS1,120,000 ریال
قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایزmو l1,140,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حسون سایزL210,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حسون سایزM190,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزXL780,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزL760,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزM740,000 ریال
قیمت ماهی منجمد راشگو سایزL,XL990,000 ریال
قیمت ماهی منجمد ردکاد وارداتی سایزL180,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سارم صنعتی سایزlوXL310,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سرخو سایزL860,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایزL320,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایزM260,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سنگسر سایر انواع سایزL,M420,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سنگسر طلایی سایزL510,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزXL780,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزL750,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزM690,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم۸۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد شیر بی سرو دم ۹۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد طلال سایزL240,000 ریال
قیمت ماهی منجمد کوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم۴۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم۴۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کفشک سایزXL530,000 ریال
قیمت ماهی منجمد کفشک سایزL510,000 ریال
قیمت ماهی منجمد گیش معمولی سایزL340,000 ریال
قیمت ماهی منجمد گیش مقوایی سایزL510,000 ریال
قیمت ماهی منجمد میش سایز x و,xl460,000 ریال
قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۵۱، ۶۰۹۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۴۱، ۵۰۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۳۱، ۴۰۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد هامور سایزXL520,000 ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم )۴۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده آمور (بالای۱۲۰۰گرم)۴۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده پرورشی کپور (بالای۱۰۰۰گرم)۴۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده فیتوفاگ (بالای۱۰۰۰گرم)۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده بیگ هد (بالای۲۰۰۰گرم)۲۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حسون بالای ۴۰۰گرم۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شهری بالای ۱۰۰۰گرم۶۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر۱۰۰۰گرم۳۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی تازه با سرمخلوط ( mix )760,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سکن با سر و دم (سایز L)500,000 ریال
قیمت ماهی منجمد ماهی شهری سایزl395,000 ریال
قیمت میگو منجمد پرورشی مخلوط ( mix )770,000 ریال
قیمت میگوی دریایی تازه با سر مخلوط ( سایز ۵۱، ۶۰)۸۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و…)بالای ۱۰۰۰گرم۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی ( بالای ۵۰۰گرم)۴۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای۵۰۰گرم)۴۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰گرم۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم)۶۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم)۵۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام ( بالای ۳۰۰۰ گرم)۵۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم)۲۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین۷۰۰تا۱۰۰۰گرم۴۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای ۱۰۰۰ گرم)۴۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۱۵۰۰گرم)۳۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۱۵۰۰گرم)۴۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زبان۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد پرورشی سایز۵۱، ۶۰۸۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد پرورشی سایز۷۰، ۶۱۸۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کیلکا۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد ، سی بس۶۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی تیلاپیا۳۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی اوزون برون صید شده ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده ، اوزون برون ( بالای ۳کیلوگرم )۱,۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی اوزون برون بی سرو دم شکم خالی ۱,۷۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده )۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی سی بریم ۷۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو سایر انواع ( چمن ، سبیتی ،مهاجر ، دندانه) بالای ۱۰۰۰گرم ۶۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو عینکی ( بالای ۱۰۰۰گرم )۴۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گالیت (خرک )بالای ۱۰۰۰گرم ۳۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حمام ( کبوتر ) بالای ۱۰۰۰گرم ۳۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی اوزون برون فیله شده ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون نروژی وارداتی ( بالای ۲۰۰۰گرم )۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون نروژی بدون سرو دم اسلایس شده ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تا این لحظه ۴۲نظر ثبت شده
 1. مهدی گفت:

  په چطور تو تهران ماهی شوریده ۱۸۰ تومان خریدم

 2. مهدی گفت:

  این قیمت ها تو تهران هستن ؟

 3. مسعود گفت:

  ۰۹۱۸۹۱۴۳۸۰۷ ماهی عمده جنوب خواستید زنگ بزنید ماهی تازه صید روز بهترین کیفیت

 4. مسعود گفت:

  سلام هر کس ماهی تازه و صید روز میخواد باهام تماس بگیره چه عمده چه خورده فروشی من از جزیره خارک ارسال میکنم بهترین ماهی جنوب متعلق ب جزیره خارک هست ۰۹۱۸۹۱۴۳۸۰۷

 5. فاطمه گفت:

  یعنی چی؟؟ من بوشهدم امروز شوریده گرفتم کیلویی ۱۵۰ بعد تهران زده ۷۹؟؟؟ شیر ۱۰۰ تهران حدودا ۷۰؟؟؟؟ یکم زیادی عجیب نیست؟؟؟

  • احسان سهی کیش گفت:

   این قیمتها واسه درب منزل حسن خان روحانیه🤣

 6. علیرضا گفت:

  حدود ۱۰تن شمش ماهی قزل الا سایز L11تا L14 برای فروش موجود تست

 7. قزل 09177105930 تماس گفت:

  برا تهیه بچه ماهی قزل و پرواری در شیراز و اطراف

 8. سعید گفت:

  ۴ تن ماهی تیلاپیا

 9. عرفان گفت:

  ماهی شیر تور ۹۷

  ماهی شیر قلاب ۱۷۰

  ماهی حلوا سیاه درشت ۷۰ متوسط ۴۵

  ماهی شوریده درشت ۱۶۰ متوسط ۶۰

  ماهی تون ۴۵ ماهی هوور ۵۹

  ماهی دولمی متوسط ۴۵ درشت ۶۵

  ماهی جیش متوسط ۵۵درشت ۷۵

  ماهی حلواسفید۲۳۰

  ماهی زرده ۵۰

  ماهی سکن ۷۹

  ماهی قباد ۸۰

  ماهی حمام متوسط ۵۰ درشت ۸۵

  ماهی بمبک ۳۸

  _____

  میگو درشت صورتی ۱۷۰

  میگو درشت صورتی معمولی ۹۰

  میگو سرتیز خوب ۶۷

  میگو سرتیز متوسط ۵۵

  میگو پلویی مخلوط خوب ۳۰

  پلویی ریز مخلوط ۲۵

  برای اطلاع بیشتر به شماره ۰۹۳۷۷۶۹۳۶۹۷ تماس بگیرید قیمت روز و ماهی تازه به تمامی شهرستان ها ارسال داریم عمده و غیره در خدمت شما هستم

 10. نوید غلامی گفت:

  حدود یک ونیم تن ماهی کپور و امور پرورش جهت فروش .استان فارس فسا

 11. علی محمدی گفت:

  سلام
  تامین کننده ماهی جنوب هستم
  دوستان مغازه دار فروشگاهها و صادرکننده ها می توانند جهت استعلام قیمت تماس بگیرند با شماره ۰۹۹۱۷۸۱۰۶۱۷
  ارسال بار به بازار بعثت امکان پذیر است
  ارسال بار به کل ایران امکان پذیر است
  این پیام بدون تاریخ است
  و هر موقع نیاز به قیمت داشتید تماس بگیرید یا در واتس اپ پیام بگذارید

 12. Mobina گفت:

  سلام وقتتون بخیر بنده دو تن ماهی سی بس خریدارم کسی ک عمده فروشی این نوع ماهی رو داره با شماره زیر تماس بگیره ۰۹۹۲۰۱۴۱۴۲۹

 13. حسین گفت:

  سلام دوستان تولید کننده و تامین کننده ماهیان گرمابی کپور امور فیتو فاک وبگیهد وهمچنین تیلاپیا میباشم تناژ بالا
  انواع بچ ماهی گرمابی گرمی هم تولید میشود
  جهت هماهنگی
  ایدی اینستا @fish_home1
  تماس ۰۹۱۲۰۷۴۵۹۳۷ غیاثی

 14. عباس گفت:

  سلام
  حدود ۱۵ تن ماهی قزل الای فرانسه برای فروش دارم وزن ۴۰۰ گرم تا ۱ کیلو
  فقط نقدی. ۰۹۳۰۱۰۸۵۸۵۶

 15. حسین گفت:

  سلام .
  ۲ تن سالمون با بهترین کیفیت رو دارم که باقیمت مناسب قصد فروشش رو دارم
  ۰۹۱۲۳۰۳۳۲۵۷

 16. محمدی گفت:

  سلام
  فیل ماهی دارم
  روزانه ۵۰۰کیلو
  زنده و صید شده
  به قیمت روز
  ۰۹۹۱۷۸۱۰۶۱۷
  تامین کننده بچه ماهی هم هستم

  • محمدی گفت:

   این نظر مربوط به اردیبهشت ۹۹ می‌باشد
   برای اطلاع از قیمت های روز لطفاً تماس بگیرید
   ۰۹۹۱۷۸۱۰۶۱۷ محمدی

  • نام شما... گفت:

   هر کیلو چند

 17. سامان گفت:

  سلام ،حدود هشت تن ماهی قزل آلا فرانسوی دارم برای فروش ،با وزن چهرصد به بالا
  ۰۹۳۹۷۰۲۲۶۸۰

 18. سهند گفت:

  سلام من خودم شیلات دارم بهترین ماهی قزل لا لا که از آب رود خانه تهیه شده است.
  جهت هماهنگی بابت خرید ۰۹۳۷۶۷۶۱۱۴۸

 19. پیمان گفت:

  با سلام و وقت بخیر قیمت بازار که خیلی بالاتر از این قیمت ها هست. این قیمت مربوط به کجاست؟؟؟
  قصد خرید ماهی دریایی در حد ۵۰ تا ۱۰۰ کیلو رو دارم در تهران لطفا میشه راهنمایی کنید از کجا میتونم با قیمت مناسب بگیرم و یا کسی رو معرفی بفرمایید؟
  با تشکر

  • سلام کرمی هستم از جنوب اگه خواستید عرضه مستقیم ماهی تازه در خدمتم شماره تماس ۰۹۳۶۹۳۹۴۴۱۱ گفت:

   اگه ماهی تازه جنوب خواستید در خدمتم شماره تماس ۰۹۳۶۹۳۹۴۴

  • عرفان گفت:

   ماهی و میگو جنوب تازه با قیمت مناسب در خدمت عزیزان هستم ۰۹۳۷۷۶۰۳۶۹۷

  • ماهی فروشی شکاری گفت:

   ماهی و میگو جنوب صید روز با قیمت جنوب
   mahii_city
   ۰۹۳۸۷۶۰۲۲۸۳

 20. رنجبر گفت:

  سلام این قیمتا که زدید مال کجا هست اگر بخوام تهیه کنم با چه شماره ای باید تماس بگیرم؟
  تو شهر شیراز قیمتا خیلی بالاتر از اینه قیمتایی که زدید مال کجاست؟

  • مالکی گفت:

   سلام لطفا با این شماره تماس بگیرید
   ۰۹۱۲۰۶۲۰۱۶۴

 21. سروش گفت:

  سلام ممنون میشم اگر بتونید منو راهنمایی کنید که قیمت روز بچه ماهی قزل‌آلا رو از کجا میتونم پیدا کنم؟؟
  من حدود «۲۰,۰۰۰ » عدد بچه ماهی قزل‌آلای آلمانی دارم که میانگین وزن ۸۵ – ۹۰ گرم هستش و قصد فروششون رو دارم ولی قیمت بازار رو نمیتونم از هیچ سایتی پیدا کنم.

 22. m.n.monfared@gmail.com گفت:

  سلام حدود ۹ تن ماهی سالمون نروژ دارم برای فروش نقدی وزن حدود ۴ کیلوگرم
  ۰۹۱۲۸۰۴۹۸۶۹

 23. مهدی گفت:

  سلام پرورش ماهی گرمابی دارم ۲۶/۷/۹۶صید کردم انواع ماهی کپور آمور فیگوفاگ بی گت کله گنده آماده فروش کرمانشاه ۰۹۱۱۸۱۰۴۹۹۶

 24. Kambiz گفت:

  کپور طلایی بشقابی با میانگین وزنی ۷۰۰ گرم سی تن اماده فروش
  ۰۹۰۱۲۰۲۰۰۲۶

 25. اسماعیل بستانی گفت:

  با سلام و خسته نباشید من از قیمت ماهی و دیگر قیمتهای اعلان شده استفاده میکنم به خاطر همه زحمات شما ممنونم اگر کانال تلگرامی داشتید عالی میشد
  در هر صورت بخاطر زحمات بی دریغ شما متشکرم

 26. فرزان گفت:

  سلام باتشکر متاسفانه این قیمت هارعایت نمیشود وباتوجه به تهدید پوکی استخوان دراثرمصرف کم ماهی درسبد غذایی ایرانیان دولت باید فکری برای نظارت قیمت بنماید دربازار ماهی تبریز مثلا قیمت ماهی سرخو باسرودم کیلویی ۳۰هزار تومان به فروش میرسد

 27. سهیل گفت:

  قیمتا از کجا تهیه شده ؟ کدوم بازار ؟؟.

 28. ممنون و تشکر ، خوبه گفت:

  فروش عمده ی تن ماهیان، شیر، هوور، زرده، سارم و غیره.

  توافقی در اسکله شیلات بوشهر بندر صیادی بوشهر
  بوشهر، صلح آباد، چهارراه شیلات، (فلکه میگو )خ ولفجر بندر صیادی بوشهر.
  فقط عمده فروشان و خریداران عمده تماس بگیرند.
  ارسال به تمام نقاط کشور.
  شرکت خدمات دریایی و صیادی تندیس خلیج فارس.
  اولین بهره بردار خصوصی اداره شیلات استان بوشهر

  Email: tandispersiangulf_com@yahoo.com

  • مجیدنام شما... گفت:

   سلام ممنونم جهت اعلام قیمت تماس بگیرین ۰۹۱۲۸۸۸۶۹۷۲

  • نام شما...ميلاد گفت:

   لطفا جهت استعلام قیمت شماره تماس بذارید
   ٠٩١۶٣۵٠٣٠٠٧

 29. احمد قلیج خانی گفت:

  با سلام ماهی قزل آلا دارم میخواستم بازار فروشش رو پیدا کنم روزانه ۵۰۰ کیلو برا فروش دارم

  • سپهر گفت:

   سلام. قیمت هر کیلو چند؟

   • پژمان گفت:

    سلام حدود ۱۰ تن ماهی قزل سالمون با میانگین۱٫۵کیلو دارم برای فروش. فروش فقط نقدی.
    ۰۹۱۳۲۸۲۵۹۷۸

  • ناصرنام شما... گفت:

   کانال آبزیان کشور:
   کانال آبزیان کشور:
   🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠کانال بزرگ وسراسری آبزیان کشور
   این کانال در زمینه تبلیغات،بازاریابی آبزیان و خدمات وابسته فعالیت دارد.
   جهت ارسال تبلیغات خود به ادرس زیر
   آگهی ارسال کنید
   @fish_healthy

   لینک کانال بزرگ آبزیان کشور @fish_health

  • ناصرنام شما... گفت:

   ۰۹۱۰۷۷۰۷۴۲۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

والیبال ایران و آرژانتین رو پیش بینی کن سکه طلا یک گرمی ببر