دستگاه‌های دولتی ملزم به ارائه اطلاعات رایگان به شبکه ملی اطلاعات شدند

دستگاه‌های دولتی ملزم به ارائه اطلاعات رایگان به شبکه ملی اطلاعات شدند

هیات وزیران دستگاه‌های دولتی را ملزم به تبادل و اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات کرده است.
 
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به اسـتناد بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

متن آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم به شرح زیر است:

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قـانون: قانون برنامه پنـجساله پنجم توسـعه جمـهوری اسلامی ایـران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ

ب ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ج ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) قانون

د ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هـ ـ شبکه ملی اطلاعات: شبکه ملی اطلاعات کشور موضوع تبصره (۲) ماده (۴۶) قانون

و ـ اشتراک‌گذاری اطلاعات: تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات دستگاههای اجرایی در شبکه ملی اطلاعات با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری.

ز ـ اقلام اطلاعاتی: اقلام پایگاههای اطلاعاتی دسـتگاههای اجرایـی که منعی از طرف مراجع ذی‌ربط جهت انتشار و ارایه به دستگاههای دیگر نداشته باشند، از جمله اقلام اطلاعاتی پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۰) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۳۹/ت۴۴۲۹۴ک مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۰

ماده۲ـ دستگاههای اجرایی باید ضمن توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود، نسبت به تبادل و اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات آن براساس ضوابط فنی و کیفی و استانداردهایی که ظرف شش ماه توسط وزارت پیشنهاد و به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات می‌رسد، اقدام نمایند.

تبصره ـ وزارت، مسئول نظارت بر اجرای این بند توسط دستگاه‌های اجرایی است و موظف است عملکرد دستگاه‌های یادشده را در اجرای این ماده به هیئت وزیران گزارش نماید.

ماده۳ـ وزارت موظف است در اجرای این آیین‌نامه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ تدویـن و ابلاغ دستورالعملهـا و ضوابط فنی بانکهـای اطلاعاتی و تبـادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آنها پس از تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات.

ب ـ نظارت بر اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات و اقلام اطلاعاتی با اعمال استانداردها و ضوابط فنی و کیفی مربوط به آنها از سوی دستگاههای اجرایی و ارایه گزارش عملکرد به هیئت وزیران.

ج ـ فرهنگ‌سازی، آموزش، مشاوره و نیز ارایه خدمات فنی لازم به دستگاه‌ها در چارچوب اهداف این آیین‌نامه.

ماده ۴ـ بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مسؤول حسن اجرای این آیین‌نامه در واحدهای زیر مجموعه خود می‌باشند.

لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی

اخبار ICT در ایستنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *