شجاعت چیست ؟ …………….

شجاعت ترسی است که فاتحه خود را خوانده است . . .میوه ای که بدون تکان دادن از درخت بیفتد ، رسیده تر از آن استکه قابل خوردن باشد . . ....دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان می شوی . . ..با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو ....اگر تمامی خلق گرگهای هار شوندو از آسمان هول و کینه بر سرم باردتو مهربان جاودان آسیب نا پذیر من هستیای پناهگاه ابدیتو می توانی جانشین همه بی پناهی ها شوی...اگر نمیتوانی خدمت کنی ، برو تا لااقل خیانت نکنیبمان تا کاری کنی ، کاری نکن بمانی
در دشمنی دورنگی نیست. کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند.
.
.
.
خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد

دیگران ابراز انزجار می کند که
در خودش وجود دارد
.
.
.
خدایا تقدیر مرا خیر بنویس

آنگونه که آنچه را تو دیر می خواهی من زود نخواهم
و آنچه را تو زود می خواهی من دیر نخواهم
.
ازدواج مثل بازار رفتن است ، تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو . . .
.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *