قیمت انواع خودرو در بازار روز پنجشنبه ۱۰ اسفند

۱۰م اسفند ،

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو کارخانه تولید کننده — ۱۰٫۰۵۰٫۰۰۰ وانت باردو ایران خودرو ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر تازه ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ — (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه ۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر تازه.دوگانه سوز ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ — (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه.دوگانه سوز ۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ SE سمند ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ — SE سمند پایه گازسوز ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ — ELX سمند سورن ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ — EF7 سمند مالتی پلکس ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ EF7 سمند پایه گازسوز ۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ — سمند سریر ۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو  ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ — GLX 405 . TU5 پژو ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ — GLX 405 . XUM پژو ۲۵٫۷۸۰٫۰۰۰ ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ — ۴۰۵ SLX پژو ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو ۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰ — ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ — پژو پارس معمولی ۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۱۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ — پژو پارس سال / دوگانه سوز ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ — پژو پارس سال سفارشی ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس ۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس آپشن تازه ۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ — EF7 پژو پارس سال / موتور ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ — EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ — V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ V28 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ — V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ توقف فروش — V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ — رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ — — فوتون وانت دیزلی ۳۲٫۲۷۲٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ E1 تندر ۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ — E1 تندر اتوماتیک ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ — E1 تندر دوگانه سوز / تیپ ۳۶٫۸۶۰٫۰۰۰ ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ E2 تندر ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ ۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰ — E2 تندر اتوماتیک — — پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ EX سایپا ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ LE ۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SX — — ۱۳۲ SX ایربگ دار ۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL گازسوز ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ EX ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ — ۱۴۱ LE ۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SX ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ — ۱۴۱ SL ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ EX ۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ LE ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SX ۱۶٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SL — — ۱۳۱ SL ایربگ دار ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL گازسوز — ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL  ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SX ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ LE ۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ EX — — SL تیبا — — EX تیبا — — LX تیبا ۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ SX تیبا فول  — ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو / ای بی اس / آپشنال توقف فروش ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو اتوماتیک ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۳٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر — ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز توقف فروش ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹ — — پیکاپ تک کابین اتاق تازه ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق تازه — ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ تازه C5 ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲ پارس خودرو ۱۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول — ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا — ۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی — —      MID نیسان قشقایی — ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سرانزا — — ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی — — ماکسیما معمولی . بهترین رنگ ۷۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول — ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال — — مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول — ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق تازه ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ — تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 — ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک کرمان خودرو — ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی — — هیوندای ورنا اتوماتیک — — هیوندای ورنا معمولی — ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۵۲۰ — ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۵۲۰ آی — ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار ۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ — J5 جی ای سی ۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X60 — ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ لوبو — ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار گروه بهمن — ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار — ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار — — مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک — ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک — ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن تازه توقف فروش ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ — ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول — ۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین — ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز — ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین — ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز — به زودی  اتوماتیک /B50 — —  FAW ون دوگانه سوز — — ایسوزو ۵ تن ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ — ایسوزو ۶ تن — — ایسوزو ۸ تن — — مینی بوس ۲۰ نفره سحر — — FVR کامیون ۱۸ تن — —  BMC کشنده جفت محور — —   BMC شاسی کمپرسی و میکسر — — FAW 420 کشنده دو محور — ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین — ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل — ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر مدیران خودرو ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر — ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک — ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530 ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰  MVM 530 ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 315 — ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ چری ویانا ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۳٫۴۰۰٫۰۰۰ X33 _ تیگو ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی راین — ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی — ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک — ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک — ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ گریت وال – وینگل

منبع:عصرخودرو
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *