۸ عامل اصلی موفقیت افراد سرشناس در کسب و کار

۸ عامل اصلی موفقیت

بسیاری از جوانان از افراد موفق جامعه درخواست میکنند تا روشها و دلایل رســیدن به موفقیت را برای آنها تشریح کنند.دکتر ریچارد اس.تی. جان – نویســنده، محقق و تحلیلگر موفقیت با انجام یک تحقیق میدانی درصدد پاسخگویی به این سوال برآمده است. این تحقیق در طی ۷ سال با روش مصاحبه از ۵۰۰ فرد موفق در سطح جامعه بین المللی صورت گرفته اســت. هدف اصلی این تحقیق یافتن پاسخ این سوال مهم است که واقعا چه چیزی منجر به موفقیت میشود؟ یافته ها و نتایج تحقیق انجام گرفته بیانگر این موضوع است که کلیه افراد موفق در ۸ زمینه با یکدیگر مشترک هســتند و این ۸عامل باعث موفقیت آنها در کسب و کار، فعالیت علمی یا اجتماعی بوده است. در ادامه به صورت خلاصه به این ۸عامل موثر در موفقیت افراد میپردازیم:

موفقیت , کسب و کار

۱- افراد موفق شــور و شوق انجام کاراشتیاق دارند

افراد موفق میگویند ما توســط اشتیاقمان هدایت میشویم. آنها کارشان را با عشق انجام میدهند و آن را به همکاران خود نیز منتقل میکنند. پــول درآوردن در فکر آنها دلیل اصلی کارکردن نیست بلکه یکی از نتایج آن اســت آنها مطمئن هســتند که اگر کاری را با عشق انجام دهند حتما به ثروت و پول نیز خواهند رسید.

۲- افراد موفق سختکوش هستند

هیچ چیز آســان به دست نمیآید و به دست آوردن آن حاصل سخت کارکردن است. همیشه کار کردن ســخت بوده و هســت اما سعی کنید همــواره از کاری که میکنید لذت ببرید. با این تفکر اســت که میتوانید سختکوشی را در ذهن خود نهادینه کنیــد. گاهی افراد جامعه فکر میکنند که افراد موفق به کار خود معتاد شدهاند اما تعبیر بهتری برای آنهــا وجود دارد که آنها دیوانه کارکردن هستند.

۳- افراد موفق کار خوب ارائه میکنند

آنها میگویند برای موفق بودن سعی کنید با قلبتان کار کنید ودر آن کار عالی شوید. هیچ جادویی در کار نیست، همهاش تمرین است و تمرین است و تمرین. با تمرینکردن مدام است که میتوانید یک کار را به خوبی انجام دهید.

۴- افراد موفق تمرکز میکنند

افراد موفق معمولا ایده های خلاقانه زیادی را در ذهــن خود دارند. امــا این موضوع همانگونه که یک فرصت بسیار خوب است در صورت نداشتن تمرکز میتواند به عنوان تهدید لحاظ شود. داشتن ایده های بسیار، همانند سوارشدن بر اسب سرکشیست که هر لحظه شــما را به سویی میکشاند و در صورتی که نتوانید آن را افسار بزنید و در یک راه مستقیم به حرکت در آورید هیچ گاه شــما را به مقصد نخواهد رساند. پس سعی کنید همواره بر روی موضوع کار خود تمرکز کنید و هیچ گاه از آن غافل نشوید.

موفقیت , کسب و کار

۵- افراد موفق خود را تشویق میکنند

آنها میگویند که همیشه تلاش کنید تا خود را تشویق کنید، هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی. خود را از خجالت و تردید به خود رها کنید. تمامی انسانها معتقدنــد که موثرترین فــرد در زندگی بشــر برای هل دادن او به جلو و تشویق کردنش مادرها هســتند. آنها هستند که فرزند خود را برای ایستادن، دویدن، مدرسه و دانشگاه رفتن، ازدواج، کسب و کار راه انداختن و هزاران کار دیگر تشویق میکنند و او را به جلو هل میدهند.

۶-افراد موفق به دیگران خدمات ارائه میکنند

آنها میگویند: سعی کنید به جای خدمتکردن به خود به دیگران خدمت کنیــد. تمام مردم دوست دارند که ماشین، خانه و امکانات خوب و با کیفیت داشته باشــند و در این راه تلاش میکنند. اگر هدف شما این باشد در واقع دارید به خود خدمت میکنید. اما به جای آن ســعی کنید نیازی را در جامعه حس کنید و بر اساس آن نیاز بــه جامعه خدمتی ارائه کنید. محصول جدیدی اختراع کنید یا محصولات قبلی را بهینه و زندگی را برای مردم آســانتر کنید. مطمئن باشــید با دادن این خدمات به دیگران، نتیجه خوبی خواهید گرفت که مهمترین آن بالا بردن کیفیت زندگی خود با به دست آوردن ماشین، خانه و امکانات خــوب خواهد بود. پس ابتدا به دیگران فکر کنید و به آنها چیز ارزشــمندی ارائه کنید و مطمئن باشید از این طریق میتوانید ثروتمند شوید.

۷- افراد موفق ایده دارند

بیل گیتس میگوید: »تنها چیزی که من داشتم یک ایده بود: راهاندازی اولین شرکت نرمافزاری ریزکامپیوتر.« البته این ایــده صرفا یک ایده معمولــی نبود بلکه یک ایــده فوق العاده بود. مطمئن باشید که خلق ایده هرگز اغلب جادوی خلاقیت نیســت بلکه تنها انجام کارهای ساده است. ایده های جدید همیشه یکسان نیستند، ممکن است خیلی از ایده هایی که تازه به ذهن شما خطور کرده است سالها قبل در کشورهای دیگر اجرا شــده باشند و افراد موفق میگویند عمدتا محصولات موفــق، حاصل کنار هم قرار گرفتن ایده های خلاقانه افرادی با دانش و تجربه و دیدگه های مختلف است

 ۸-افراد موفق سماجت میکنند

آنها میگویند که سماجت اولین دلیل موفقیت است. شما باید در برابر شکست ســماجت کنید، در برابر حرفهای بی پایه و اســاس سماجت کنید، در برابر فقیر شدن سماجت کنید، برای جلوگیری از تمام بدیهایی که میخواهد برای شما اتفاق بیفتد و برای رخ دادن تمام خوبیهایی که میتواند برای شما اتفاق افتد سماجت کنید. شــما هم این ۸ کار را انجام دهید و مطمئن باشــید که اینها ۸ عامل بزرگ موفقیت هستند!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *