آخرین بار که عاشورای قمری بر عاشورای شمسی منطبق شد کی بود؟

پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱

محاسبات نشان می‌دهد ۱۰ محرم سال ۶۱ هجری قمری مصادف بود با ۲۰ یا ۲۱ مهر ۵۹ هجری شمسی و در طول ۱۴ قرن قبل فقط ۶ بار سالگرد قمری و شمسی این واقعه بر هم منطبق شده است.

به گزارش گروه وبگردی ممتاز نیوز، طول متوسط هر ماه قمری حدود ۲۹٫۵۳۰۵۸۹ روز یا ۲۹ روز و ۱۲ ساعت و ۴۴ دقیقه و ۳ ثانیه است؛ بنابراین طول هر سال قمری که از ۱۲ ماه قمری تشکیل شده، به طور متوسط ۳۵۴٫۳۶۷۰۶۸ روز است که به عبارت دیگر می‌شود ۳۵۴ روز و ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه و ۳۵ ثانیه.

هر سال شمسی نیز به طور متوسط ۳۶۵٫۲۴۲۱۹۸ روز دارد یا به بیان دقیق‌تر، ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه و ۴۵ ثانیه، بنابراین اختلاف هر سال شمسی و قمری برابر خواهد بود با ۱۰٫۸۷۵۱۳ روز یا به بیان دقیق‌تر، ۱۰ روز و ۲۱ ساعت و ۱۱ ثانیه.

برای آن‌که سالگرد قمری و شمسی یک پدیده دوباره بر هم منطبق شود، تعداد روزهای قبل از آن پدیده باید مضرب صحیحی از طول سال‌ قمری و شمسی باشد. محاسبات نشان می‌دهد که بعد از گذشت ۱۶۸، ۴۰۳، ۵۷۱، ۸۰۶، ۹۷۴، ۱۲۰۹و۱۳۷۷ سال قمری، تعداد روزهای قبل با دقت خوبی معادل تعداد صحیحی سال شمسی خواهد بود و دو تقویم با اختلاف کمتر از ۱ روز دوباره بر یکدیگر منطبق می‌شوند. اختلاف بین سال‌های نام برده شده به ترتیب عبارت است از ۱۶۸، ۲۳۵، ۱۶۸، ۲۳۵، ۱۶۸، ۲۳۵ و ۱۶۸ که الگویی منظم است. بنابراین می‌توان گفت هر ۱۶۸ سال و ۲۳۵ سال (به طور یکی در میان)، تقویم قمری و شمسی با اختلاف کمتر از ۱ روز بر هم منطبق می‌شوند.

آخرین بار که این دو در یک روز مقارن شدند، سال ۱۲۳۲ هجری شمسی / ۱۲۷۰ هجری قمری (ششمین سال سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار) بود. اولین مقارنه بعدی این دو نیز در سال ۱۳۹۵ هجری شمسی / ۱۴۳۸ هجری قمری یعنی ۳ سال دیگر خواهد بود که عاشورای شمسی بر عاشورای قمری و دقیقا در یک روز منطبق خواهد شد.

در جدول زیر می‌توانید سال‌هایی را که عاشورای شمسی و قمری کمتر از ۱ روز باهم اختلاف داشته‌اند (تا سال ۱۷۰۰ هجری شمسی) ملاحظه کنید.

توضیح: ستون اختلاف روز و اختلاف ساعت، مقدار اختلاف تقویم قمری و شمسی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، عاشورای سال ۲۲۱  هجری شمسی به مقدار ۱۹٫۵ ساعت بعد از عاشورای سال ۲۲۹ هجری قمری رخ داده، اما از آنجا که این اختلاف کمتر از ۱ روز است، این دو واقعه در یک روز مقارن می‌شوند. 

سال هجری شمسی

سال هجری قمری

اختلاف
روز

اختلاف
ساعت

عاشورای شمسی قبل یا بعد از عاشورای قمری؟

۲۲۱

۲۲۹

۰

۱۹٫۵

بعد

۴۵۰

۴۶۴

۰

۵٫۵

قبل

۶۱۲

۶۳۲

۰

۱۴٫۰

بعد

۸۴۱

۸۶۷

۰

۱۱٫۰

قبل

۱۰۰۳

۱۰۳۵

۰

۸٫۵

بعد

۱۲۳۲

۱۲۷۰

۰

۱۶٫۵

قبل

۱۳۹۵

۱۴۳۸

۰

۳٫۰

بعد

۱۵۵۷

۱۶۰۶

۰

۲۲٫۴

بعد

۱۶۲۳

۱۶۷۳

۰

۲۲٫۰

قبل

البته اگر بخواهیم اختلاف بین دو تقویم را به بیش از یک روز گسترش دهیم، به الگوهای ساده‌تری می‌رسیم. به طور مثال اگر بخواهیم سال‌هایی را حساب کنیم که عاشورای شمسی و قمری در یک هفته اتفاق افتاده‌اند (به عبارت دیگر کمتر از ۷ روز با هم اختلاف داشته‌اند)، می‌بینیم که هر ۳۲ یا ۳۳ سال یک‌بار این اتفاق افتاده است. به بیان دیگر، هر ۳۲ یا ۳۳ سال یک بار، تقویم قمری و شمسی در یک هفته مقارن می‌شوند.

در جدول زیر می‌توانید سال‌هایی را که عاشورای شمسی و قمری در یک هفته مقارن شده‌اند (تا سال ۱۷۰۰ هجری شمسی) را به همراه اختلاف زمانی آن‌ها ملاحظه کنید.  آخرین بار که عاشورای شمسی و قمری در یک هفته مقارن شدند، در سال ۱۳۶۲ هجری شمسی بود (۳۰ سال پیش) بود.

توضیح: ستون روز و ساعت، مقدار اختلاف تقویم قمری و شمسی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال در ردیف دوم جدول، عاشورای سال ۹۱ هجری شمسی ۶ روز زودتر از عاشورای سال ۹۴ هجری قمری روی داده است. 

سال هجری شمسی

سال هجری قمری

روز

ساعت

عاشورای شمسی قبل یا بعد از عاشورای قمری؟

۵۹

۶۱

۰

۰

منطبق

۹۱

۹۴

۶

۸٫۷

قبل

۹۱

۹۵

۴

۱۲٫۳

بعد

۱۲۴

۱۲۸

۱

۲۰٫۴

قبل

۱۵۶

۱۶۲

۲

۱۵٫۹

بعد

۱۸۹

۱۹۵

۳

۱۶٫۸

قبل

۲۲۱

۲۲۹

۰

۱۹٫۵

بعد

۲۵۴

۲۶۲

۵

۱۳٫۳

قبل

۲۵۴

۲۶۳

۵

۷٫۸

بعد

۲۸۷

۲۹۶

۱

۱٫۰

قبل

۳۱۹

۳۳۰

۳

۱۱٫۳

بعد

۳۵۲

۳۶۳

۲

۲۱٫۴

قبل

۳۸۴

۳۹۷

۱

۱۴٫۹

بعد

۴۱۷

۴۳۰

۴

۱۷٫۸

قبل

۴۱۷

۴۳۱

۶

۳٫۲

بعد

۴۵۰

۴۶۴

۰

۵٫۵

قبل

۴۸۲

۴۹۷

۶

۱۴٫۲

قبل

۴۸۲

۴۹۸

۴

۶٫۸

بعد

۵۱۵

۵۳۱

۲

۱٫۹

قبل

۵۴۷

۵۶۵

۲

۱۰٫۴

بعد

۵۸۰

۵۹۸

۳

۲۲٫۳

قبل

۵۸۰

۵۹۹

۶

۲۲٫۷

بعد

۶۱۲

۶۳۲

۰

۱۴٫۰

بعد

۶۴۵

۶۶۵

۵

۱۸٫۷

قبل

۶۴۵

۶۶۶

۵

۲٫۳

بعد

۶۷۸

۶۹۹

۱

۶٫۵

قبل

۷۱۰

۷۳۳

۳

۵٫۸

بعد

۷۴۳

۷۶۶

۳

۲٫۹

قبل

۷۷۵

۸۰۰

۱

۹٫۴

بعد

۸۰۸

۸۳۳

۴

۲۳٫۳

قبل

۸۰۸

۸۳۴

۵

۲۱٫۷

بعد

۸۴۱

۸۶۷

۰

۱۱٫۰

قبل

۸۷۳

۹۰۰

۶

۱۹٫۷

قبل

۸۷۳

۹۰۱

۴

۱٫۳

بعد

۹۰۶

۹۳۴

۲

۷٫۴

قبل

۹۳۸

۹۶۸

۲

۴٫۹

بعد

۹۷۱

۱۰۰۱

۴

۳٫۸

قبل

۹۷۱

۱۰۰۲

۶

۱۷٫۲

بعد

۱۰۰۳

۱۰۳۵

۰

۸٫۵

بعد

۱۰۳۶

۱۰۶۸

۶

۰٫۲

قبل

۱۰۳۶

۱۰۶۹

۴

۲۰٫۸

بعد

۱۰۶۹

۱۱۰۲

۱

۱۱٫۹

قبل

۱۱۰۱

۱۱۳۶

۳

۰٫۳

بعد

۱۱۳۴

۱۱۶۹

۳

۸٫۴

قبل

۱۱۶۶

۱۲۰۳

۱

۳٫۹

بعد

۱۱۹۹

۱۲۳۶

۵

۴٫۸

قبل

۱۱۹۹

۱۲۳۷

۵

۱۶٫۲

بعد

۱۲۳۲

۱۲۷۰

۰

۱۶٫۵

قبل

۱۲۶۴

۱۳۰۴

۳

۱۹٫۸

بعد

۱۲۹۷

۱۳۳۷

۲

۱۲٫۹

قبل

۱۳۲۹

۱۳۷۱

۱

۲۳٫۴

بعد

۱۳۶۲

۱۴۰۴

۴

۹٫۳

قبل

۱۳۶۲

۱۴۰۵

۶

۱۱٫۷

بعد

۱۳۹۵

۱۴۳۸

۰

۳٫۰

بعد

۱۴۲۷

۱۴۷۱

۶

۵٫۷

قبل

۱۴۲۷

۱۴۷۲

۴

۱۵٫۳

بعد

۱۴۶۰

۱۵۰۵

۱

۱۷٫۴

قبل

۱۴۹۲

۱۵۳۹

۲

۱۸٫۹

بعد

۱۵۲۵

۱۵۷۲

۳

۱۳٫۹

قبل

۱۵۵۷

۱۶۰۶

۰

۲۲٫۴

بعد

۱۵۹۰

۱۶۳۹

۵

۱۰٫۳

قبل

۱۵۹۰

۱۶۴۰

۵

۱۰٫۷

بعد

۱۶۲۳

۱۶۷۳

۰

۲۲٫۰

قبل

۱۶۵۵

۱۷۰۷

۳

۱۴٫۳

بعد

۱۶۸۸

۱۷۴۰

۲

۱۸٫۴

قبل


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *