«آژانس شیشه‌ای» بهترین فیلم سینمای دفاع مقدس / نظر خواهی خبرآنلاین از ۵۱ منتقد و نویسنده سینمایی

منتقد

نام فیلم

کارگردان

منوچهر اکبرلو

«ملکه»

«باشو غریبه کوچک»

محمدعلی باشه‌‌آهنگر

بهرام بیضایی

شاهین امین

«مهاجر»

ابراهیم حاتمی‌کیا

مینا اکبری

«دندان مار»

مسعود کیمیایی

محسن آزرم

«روبان قرمز»

ابراهیم حاتمی‌کیا

علی افتخاری

«دیده‌بان»
«آژانس شیشه‌ای»

ابراهیم حاتمی‌کیا
ابراهیم حاتمی‌کیا

علی افشار

«قارچ سمی»

«سفر به چزابه»

«ملکه»

رسول ملاقلی‌پور

رسول ملاقلی‌پور

محمدعلی باشه‌آهنگر

لیلا ارجمند

«باشو غریبه کوچک»

بهرام بیضایی

نزهت بادی

«مهاجر»

ابراهیم حاتمی‌کیا

محمد باغبانی

«مشق شب»

عباس کیارستمی

علیرضا باذل

«گیلانه»

«سفر به چزابه»

«نجات‌یافتگان»

«باشو غریبه کوچک»

«آژانس شیشه‌ای»

رخشان بنی‌اعتماد

رسول ملاقلی‌پور

رسول ملاقلی‌پور

بهرام بیضایی

ابراهیم حاتمی‌کیا

امیر پوریا

«سفر به چزابه»

«نجات‌یافتگان»

«برج مینو»

«سرزمین خورشید»

«لیلی با من است»

«طبل بزرگ زیر پای چپ»

«ملکه»

«مزرعه پدری»

رسول ملاقلی‌پور

رسول ملاقلی‌پور

ابراهیم حاتمی‌کیا

احمد رضا درویش

کمال تبریزی

کاظم معصومی

محمدعلی باشه‌‌آهنگر

رسول ملاقلی‌پور

نیما حسنی‌نسب

«دیده‌بان»

«مهاجر»

«لیلی با من است»

«آژانس شیشه‌ای»

ابراهیم حاتمی‌کیا

ابراهیم حاتمی‌کیا

کمال تبریزی

ابراهیم حاتمی‌کیا

شهرام جعفری‌نژاد

«دیده‌بان»

«مهاجر»

ابراهیم حاتمی‌کیا

ابراهیم حاتمی‌کیا

فریدون جیرانی

«سفر به چزابه»

رسول ملاقلی‌پور

آرش خوشخو

«مهاجر»

ابراهیم حاتمی‌کیا

مهرزاد دانش

«کیمیا»

احمدرضا درویش

رضا درستکار

«مزرعه پدری»

رسول ملاقلی‌پور

شاهرخ دولکو

«آژانس شیشه‌ای»

ابراهیم حاتمی‌کیا

خسرو دهقان

«دیده‌بان»

ابراهیم حاتمی‌کیا

محمدرضا رستمی

«باشو غریبه کوچک»

بهرام بیضایی

کیکاووس زیاری

«باشو غریبه کوچک»

«گیلانه»

«لیلی با من است»

«از کرخه تا راین»

«سفر به چزابه»

بهرام بیضایی

رخشان بنی‌اعتماد

کمال تبریزی

ابراهیم حاتمی‌کیا

رسول ملاقلی‌پور

یزدان سلحشور

«روبان قرمز»

«دیده‌بان»

«لیلی با من است»

«ملکه»

ابراهیم حاتمی‌کیا

ابراهیم حاتمی‌کیا

کمال تبریزی

محمدعلی باشه‌‌آهنگر

محسن سیف

«آژانس شیشه‌ای»

ابراهیم حاتمی‌کیا

حسین سلطان‌محمدی

«دیده‌بان»

«هور در آتش»

«لیلی با من است»

«آژانس شیشه‌ای»

«سفر به چزابه»

ابراهیم حاتمی‌کیا

عزیزالله حمید نژاد

کمال تبریزی

ابراهیم حاتمی‌کیا

رسول ملاقلی‌پور

رامتین شهبازی

«دیده‌بان»

«مهاجر»

ابراهیم حاتمی‌کیا

آنتونیا شرکا

«دیده‌بان»

ابراهیم حاتمی‌کیا

شاهین شجری‌کهن

«باشو غریبه کوچک»

«گیلانه»

«سفر به چزابه»

«از کرخه تا راین»

«آژانس شیشه‌ای»

بهرام بیضایی

رخشان بنی‌اعتماد

رسول ملاقلی‌پور

ابراهیم حاتمی‌کیا

ابراهیم حاتمی‌کیا

تهماسب صلح‌جو

«سجاده آتش»

احمد مرادپور

روبرت صافاریان

«لیلی با من است»

کمال تبریزی

حمیدرضا صدر

«مهاجر»

ابراهیم حاتمی‌کیا

فریدون صدیقی

«دیده‌بان»

«مهاجر»

«آژانس شیشه‌ای»

«لیلی با من است»

«سفر به چزابه»

«باشو غریبه کوچک»

«هور در آتش»

«از کرخه تا راین»

ابراهیم حاتمی‌کیا

ابراهیم حاتمی‌کیا

ابراهیم حاتمی‌کیا

کمال تبریزی

بهرام بیضایی

عزیزالله حمیدنژاد

ابراهیم حاتمی‌کیا

جواد طوسی

«سفر به چزابه»

«آژانس شیشه‌ای»

رسول ملاقلی‌پور

ابراهیم حاتمی‌کیا

احمد طالبی‌نژاد

«خاکستر سبز»

«عروسی‌ خوبان»

«گیلانه»

ابراهیم حاتمی‌کیا

محسن مخملباف

رخشان بنی اعتماد

شاپور عظیمی

«سفر به چزابه»

رسول ملاقلی‌پور

علی علایی

«سفر به چزابه»

رسول ملاقلی‌پور

سحر عصرآزاد

«آژانس شیشه‌ای»

«روبان قرمز»

«سفر به چزابه»

«هیوا»

«فرزند خاک»

«لیلی با من است»

«اشک سرما»

ابراهیم حاتمی‌کیا

ایراهیم حاتمی کیا

رسول ملاقلی‌پور

رسول ملاقلی‌پور

محمدعلی باشه‌‌آهنگر

کمال تبریزی

عزیز الله حمیدنژاد

علیرضا غفاری

«آژانس شیشه‌ای»

«لیلی با من است»

«گیلانه»

ابراهیم حاتمی‌کیا

کمال تبریزی

رخشان بنی اعتماد

محمدتقی فهیم

«آژانس شیشه‌ای»

ابراهیم حاتمی‌کیا

مازیار فکری‌ارشاد

«آژانس‌ شیشه‌ای»

«فرزند خاک»

«ملکه»

«سفر به چزابه»

«مزرعه پدری»

ابراهیم حاتمی‌کیا‌

محمدعلی باشه‌‌آهنگر

محمدعلی باشه‌‌آهنگر

رسول ملاقلی‌پور

رسول ملاقلی‌پور

امیر قادری

«لیلی با من است»

کمال تبریزی

زاون قوکاسیان

«باشو غریبه کوچک»

«گیلانه»

«لیلی با من است»

بهرام بیضایی

رخشان بنی اعتماد

کمال تبریزی

سمیه قاضی‌زاده

«آژانس شیشه‌ای»

ابراهیم حاتمی‌کیا

کیوان کثیریان

«آژانس شیشه‌ای»

«لیلی با من است»

«باشو غریبه کوچک»

«سفر به ‌چزابه»

ابراهیم حاتمی‌کیا

کمال تبریزی

بهرام بیضایی

رسول ملاقلی‌پور

هوشنگ گلمکانی

«باشو غریبه کوچک»

بهرام بیضایی

محمود گبرلو

«مهاجر»

ابراهیم حاتمی‌کیا

حسین معززی‌نیا

«مهاجر»

ابراهیم حاتمی‌کیا

اکبر نبوی

«پرواز در شب»

«دیده‌بان»

«مهاجر»

«سجاده آتش»

«سفر به ‌چزابه»

«آژانس‌شیشه‌ای»

«هور در آتش»

رسول ملاقلی‌پور

ابراهیم حاتمی‌کیا

ابراهیم حاتمی‌کیا

احمد مرادپور

رسول ملاقلی‌پور

ابراهیم حاتمی‌کیا

عزیزالله حمیدنژاد

خسرو نقیبی

«قارچ سمی»

«دندان مار»

رسول ملاقلی‌پور

مسعود کیمیایی

اسماعیل میهن‌دوست

«باشو غریبه کوچک»

«سفر به چزابه»

«دیده‌بان»

«ضد گلوله»

«ملکه»

«آژانس شیشه‌ای»

«لیلی با من است»

«اتوبوس ‌شب»

«قارچ سمی»

بهرام بیضایی

رسول ملاقلی‌پور
ابراهیم‌حاتمی‌کیا

مصطفی کیایی

محمدعلی باشه‌‌آهنگر

ابراهیم حاتمی‌کیا

کمال تبریزی

کیومرث پور احمد

رسول ملاقلی‌پور

احمد میراحسان

«آژانس شیشه‌ای»

ابراهیم حاتمی‌کیا

مهدی یاورمنش

«باشو غریبه کوچک»
«لیلی با من است»
«مهاجر»
«هیوا»

بهرام بیضایی
کمال تبریزی
ابراهیم حاتمی‌کیا
رسول ملاقلی‌پور


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *