تعبیر خواب دشمن

تعبیر خواب

تعبیر خواب دشمن

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب دشمن

تعبیر خواب دشمن به روایت امام جعفر صادق

دیدن دشمنی به خواب بر سه وجه بود. اول: بستگی کارها. دوم: غم و اندوه. سوم: خسران مال.

♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب دشمن به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد.

♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب دشمن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دشمن قیافه مشخص و معینی ندارد که در خواب بتوان دید، می توان احساس کرد. می توان فهمید که او دشمن است دشمن در خواب ما دوست است و رو به رو شدن با دشمن برخوردی دوستانه و صمیمانه است. اگر در خواب کسی را دشمن انگاشتید و این دشمن به طرف شما آمد، دوستی است که به سوی شما می آید و ترسی از او احساس می کنید شادی و شعفی است که او به شما می بخشد. اگر فکر کردید که خودتان با کسی دشمن شده اید. در واقع نسبت به او محبت خواهید کرد.

تاریخ انتشار خبر: ۱۷ July 2016 | 1:49 pm
باز نشر: اخبار ایران و جهان ممتاز نیوز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ