جدول کامل پخش برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداها از شبکه‌های رادیویی

۰۲خردادماه،

ایران > انتخابات– همشهری:
مراسم قرعه‌کشی پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در صدا و سیما برگزار و نحوه چگونگی پخش برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداها در هر یک از شبکه‌های رادیویی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در مراسم قرعه‌کشی که با حضور نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، جدول زمان پخش برنامه‌های تبلیغی نامزدها شامل مناظره‌های مشترک، گفت‌وگوهای رادیویی و مستندهای تبلیغاتی آنها از شبکه‌های رادیویی مشخص شد.

برنامه تبلیغاتی محسن رضایی از شبکه‌های رادیویی

دوشنبه، ۹۲/۳/۱۳، ساعت ۸/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی به مدت ۳۰، از رادیو ایران

دوشنبه، ۹۲/۳/۲۰، ساعت ۹/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی( بخش دوم) از رادیو ایران

شنبه، ۹۲/۳/۱۸، ساعت ۱۶، گفت‌وگو با رادیو جوان به مدت ۶۰ دقیقه

سه‌شنبه، ۹۲/۳/۲۱، ساعت ۹ صبح، گفت‌وگو با رادیو ورزش به مدت ۶۰ دقیقه

پنج‌شنبه، ۹۲/۳/۱۶، ساعت ۱۸، گفت‌وگو با رادیو معارف به مدت ۶۰ دقیقه

سه‌شنبه، ۹۲/۳/۷، ساعت ۱۷/۳۰، معرفی خود و برنامه‌ها به صورت متکلم وحده به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ایران

 

برنامه تبلیغاتی علی اکبر ولایتی از شبکه‌های رادیویی

سه‌شنبه، ۹۲/۳/۷، ساعت ۸/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ایران

یک‌شنبه، ۹۲/۳/۱۲، ساعت ۹/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی( بخش دوم) از رادیو ایران

دوشنبه، ۹۲/۳/۲۰، ساعت ۱۶، گفت‌وگو با رادیو جوان،

پنج‌شنبه، ۹۲/۳/۱۶، ساعت ۹ صبح، گفت‌وگو با شبکه ورزش به مدت ۶۰ دقیقه

دوشنبه، ۹۲/۳/۲۰، ، ساعت ۱۸، گفت‌وگو با رادیو معارف به مدت ۶۰ دقیقه

سه‌شنه، ۹۲/۳/۲۱، ساعت ۱۷/۳۰ معرفی خود و برنامه‌هایش به صورت متکلم وحده به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ایران

 

برنامه تبلیغاتی محمدباقر قالیباف از شبکه‌های رادیویی

شنبه، ۹۲/۳/۱۱، ساعت ۸/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ایران

یک‌شنبه، ۹۲/۳/۱۹، ساعت ۱۷/۳۰ معرفی خود و برنامه‌هایش به صورت متکلم وحده به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ایران

پنج‌شنبه، ۹۲/۳/۱۶، ساعت ۹/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی( بخش دوم) از رادیو ایران

چهارشنبه، ۹۲/۳/۲۲، ساعت ۱۶، مصاحبه با رادیو جوان به مدت ۶۰ دقیقه

چهارشنبه، ۹۲/۳/۸، ساعت ۹ صبح، گفت‌وگو با شبکه ورزش به مدت ۶۰ دقیقه

چهارشنبه، ۹۲/۳/۲۲، ساعت ۱۸، گفت‌وگو با رادیو معارف به مدت ۶۰ دقیقه

 

برنامه تبلیغاتی غلامعلی حداد عادل از شبکه‌های رادیویی

چهارشنبه، ۹۲/۳/۱۵، ساعت ۸/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ایران

پنج‌شنبه، ۱۶/۳/۹۲، ساعت ۱۷/۳۰، معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد به صورت متکلم وحده به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ایران

چهارشنبه، ۹۲/۳/۲۲، ساعت ۹/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی( بخش دوم) از رادیو ایران

پنج‌شنبه، ۹۲/۳/۹، ساعت ۱۶، گفت‌وگو با با رادیو جوان به مدت ۶۰ دقیقه

یک‌شنبه، ۹۲/۳/۱۹، ، ساعت ۹ صبح، گفت‌وگو با شبکه ورزش به مدت ۶۰ دقیقه

شنبه، ۹۲/۳/۱۸، ساعت ۱۸، گفت‌وگو با رادیو معارف به مدت ۶۰ دقیقه

 

برنامه تبلیغاتی محمدرضا عارف از شبکه‌های رادیویی

یک‌شنبه، ۹۲/۳/۱۲، ، ساعت ۸/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ایران

شنبه، ۹۲/۳/۱۸، ساعت ۱۷/۳۰، معرفی خود و برنامه‌هایش به صورت متکلم وحده به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ایران

یک‌شنبه، ۹۲/۳/۱۹، ساعت ۹/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی( بخش دوم) از رادیو ایران

سه‌شنبه، ۹۲/۳/۱۴، ساعت ۱۶، مصاحبه هر نامزد با رادیو جوان به مدت ۶۰ دقیقه

چهارشنبه، ۹۲/۳/۲۲، ساعت ۱۶، ، ساعت ۹ صبح، گفت‌وگو با شبکه ورزش به مدت ۶۰ دقیقه

پنج‌شنبه، ۹۲/۳/۹، ساعت ۱۸، گفت‌وگو با رادیو معارف به مدت ۶۰ دقیقه

 

برنامه تبلیغاتی محمدغرضی از شبکه‌های رادیویی

سه‌شنبه، ۹۲/۳/۱۴، ساعت ۸/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ایران

یک‌شنبه، ۹۲/۳/۱۲، ساعت ۱۷/۳۰، معرفی خود و برنامه‌هایش به صورت متکلم وحده به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ایران

سه‌شنبه، ۹۲/۳/۲۱، ساعت ۹/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی( بخش دوم) از رادیو ایران

سه‌شنبه، ۹۲/۳/۷، ساعت ۱۶، مصاحبه با رادیو جوان به مدت ۶۰ دقیقه

دوشنبه، ۹۲/۳/۲۰، ساعت ۹ صبح، گفت‌وگو با شبکه ورزش به مدت ۶۰ دقیقه

یک‌شنبه، ۹۲/۳/۱۹، ، ساعت ۱۸، گفت‌وگو با رادیو معارف به مدت ۶۰ دقیقه

 

برنامه تبلیغاتی حسن روحانی از شبکه‌های رادیویی

چهارشنبه، ۹۲/۳/۸، ساعت ۸/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ایران

دوشنبه، ۹۲/۳/۲۰، ساعت ۱۷/۳۰ معرفی  خود و برنامه‌های هر نامزد به صورت متکلم وحده به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ایران

دوشنبه، ۹۲/۳/۱۳، ساعت ۹/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی( بخش دوم)

سه‌شنبه، ۹۲/۳/۲۱،  ساعت ۱۶، مصاحبه با رادیو جوان به مدت ۶۰ دقیقه

یک‌شنبه، ۹۲/۳/۱۲، ساعت ۹ صبح، گفت‌وگو با شبکه ورزش به مدت ۶۰ دقیقه

سه‌شنبه، ۹۲/۳/۲۱، ساعت ۱۸، گفت‌وگو با رادیو معارف به مدت ۶۰ دقیقه

 

برنامه تبلیغاتی سعید جلیلی از شبکه‌های رادیویی

دوشنبه ۹۲/۳/۶ ، ساعت ۸/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ایران

چهارشنبه، ساعت ۱۷/۳۰ معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد به صورت متکلم وحده به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ایران

شنبه، ۹۲/۳/۱۱، ساعت ۹/۳۰ صبح، تکرار مستند تلویزیونی یا تولید یک مستند رادیویی( بخش دوم) از رادیو ایران

یک‌شنبه، ۹۲/۳/۱۹، ساعت ۱۶، مصاحبه با رادیو جوان به مدت ۶۰ دقیقه

شنبه، ۹۲/۳/۱۸، ساعت ۹ صبح، گفت‌وگو با شبکه ورزش به مدت ۶۰ دقیقه

دوشنبه، ۹۲/۳/۱۳، ساعت ۱۸، گفت‌وگو با رادیو معارف به مدت ۶۰ دقیقه

گفتنی است، رادیو پیام در روزهای ۱۸ تا ۲۲ خرداد ماه، بعد از خبرها ساعت، ۱۰، ۱۰/۳۰، ۱۱، ۱۱/۳۰، ۱۲، ۱۶، ۱۶/۳۰، ۱۷، پیام هر نامزد را به مدت سه دقیقه پخش خواهد کرد. براساس برنامه هر نامزد در مجموع ۵ پیام ۳ دقیقه‌ای از این شبکه رادیویی خواهد داشت.


RSS
منبع:همشهری
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ