میکروبها از سطح صابونهای جامد پاک نمی‌شوند

یک متخصص بیماریهای عفونی:هر سال بیماری اسهال و عفو نتهای تنفسی سبب مر گ بیشتر از ۵ میلیو ن و ۳۰۰ هزار کو دک با سن کمتر از پنج سال می شود در حالیکه شستن دستها با آب و صا بون بروز بیماری اسهال را تا چهل در صد کا هش می دهد .

دکتر حمید رضا نادری متخصص بیماریهای عفو نی و استاد دانشگاه  سپس به عفو نتهای بیما رستانی که یکی از مشکلات عمد ه قر ن حا ضر می با شد اشار ه کر د و گفت طی سا لهای اخیر به کا ر گیر ی رو شهای تها جمی از یک سو سبب نجات جان انسانها شد ه است و از سو ی دیگر با ایجاد عفو نتهای مقاو م و شدید بیمار ستانی پیا مد های مر گ بار بسیاری بد نبال داشته است .

 دکتر نادری با اشاره به این مو ضو ع که عفو نتهای بیمار ستانی طو ل مدت بستری بیمار را از یک روز تا سی روز افزا یش می دهد مهمتر ین را ه انتقا ل این عفو نتها را د ستهای آلو ده عنوان کرد و افزود اهمیت رعا یت بهد اشت دست تو سط کار کنان، بیمار ان، همرا هیان در بیمار ستانها مو ثر تر ین اقدام در جلو گیری از انتقال این عفو نتها ست.

دکتر نادری گفت: گر چه با شستن صحیح دستها می توان از نود و هفت در صد عفو نتها پیشگیری کرد اما نود و نه در صد مردم از نحوه صحیح شستشو ی دستها آگاهی ندارند. چو ن میکرو بها از سطح صا بو نهای جا مد پا ک نمی شو ند در نتیجه این استاد دانشگاه استفاده از صا بو نهای مایع را بهتر از صا بو نهای جامد دانست و تصر یح کرد در بر خی از کشور های دنیا شستن دست در بیمارستانها ومراکز بهداشتی در مانی تا آنجا اهمیت دارد که حتی اگر پز شک معا لج بیمار در شستن دست خود قبل از تماس با بیمار کو تاهی ورزد از ادامه فعالیت او در درمان بیمارا ن جلو گیر ی می شود حال آنکه شستن دستها تو سط کار کنان وپزشکان دربیما رستانها ی کشور ما بسیار کمتر از استاندارد های جهانی است .


ممتازنیوز/momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *